BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

HYMN SZKOLNY

      Na dachach gdańskich trzech kamieniczek
      Obserwatorium sfer zbudowałeś.
      Cyrklem i okiem, sprawną lunetą
      Ku astronomii umysł wzbijałeś.
      Poszukiwałeś dróg nowych planet
      Uparcie, w znoju, w mróz czy w skwar nieba.
      Trud uczonego, czyn atlasowy,
      Ozdobo wieku, Polsce oddałeś.

          Refren:  Heweliusza kwadrant, księgi
                     Azymutem naszych dni
                     Gwiazdy, księżyc i planety
                     Słońcem pracy młodych sił.
                     Obserwacje, dociekania,
                     Mądrą nakreślone ręką,
                     Nie księżyców, nie obłoków,
                     Ale uczniów są potęgą.

      Sprawy przestworzy z królem Sobieskim
      w dysputach długich w noc roztrząsałeś
      gwiazd konstelacje ku czci Victorii
      na wieki tarczą króla nazwałeś.
      Dziś Kopernika i Twoje dzieło
      myśl nieboskłonu laurem świat zdobi,
      geniuszem Polsce, nauk zapałem

      blasku przydałeś i Grudziądzowi.

          Refren.

wersja wokalna

hymn w

wersja instrumentalna

inst

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny

1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 – 120 minut

2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 – 100 minut

3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00 – 90 minut

 

Termin dodatkowy

1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

 

Przybory

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

Szczegółowe informacje o dostosowaniu warunków i form egzaminów

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Arkusze egzaminacyjne

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

 

 

DOŻYWIANIE - informacja - OBIADY od MARCA 2022

Grudziądz 15.02.2022

 

 TERMINY OPŁAT ZA POSIŁKI 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Koszt 1 obiadu to kwota : 4,75 zł 

 

OBIADY od MARCA 2022

 

UWAGA!

Odpłatność za obiady przyjmowana będzie tylko i wyłącznie w formie przelewu na konto szkoły. 

 NUMER KONTA:   71 1020 5040 0000 6102 0192 6906

Bank PKO BP SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

Informujemy, że wpłaty po terminie oraz bez właściwego opisu w tytule przelewu - będą odsyłane. 

 

W tytule przelewu należy wpisać: 

- imię i nazwisko dziecka, 

- klasę, do której dziecko uczęszcza, 

- miesiąc, za który dokonywana jest wpłata 

 przykład: Jan Kowalski, klasa 1a, obiady za październik  

 

TERMINY  I  KWOTY  PRZELEWU : 

1)  15-22.02.2022  roku ( za marzec )   – kwota 109,25 zł ( 23 dni * 4,75 zł )

* Dzień 22.02.2022r. jest ostatecznym terminem wpływu opłaty na konto.

Uwaga!

Obiady wydawane będą od 1 marca 2022 r. ( tj. wtorek) .

Pedagog specjalny

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Anna Janiszewska

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO:

PONIEDZIAŁEK

10:15-10:45 KONSULTACJE Z RODZICAMI/ OPIEKUNAMI,

11:45-13:45

WTOREK

11:40-13:40

ŚRODA

8:00-9:00

CZWARTEK

11:00-14:00

PIĄTEK

11:00-11:30

 

Obowiązki Pedagoga specjalnego:

 1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami oraz uczniami:
 • Rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności (według ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
 1. Współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogiczne.
 2. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 3. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
 4. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 5. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 6. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
 7. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.
 8. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie wymienionych wyżej zadań.
 9. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem sądowym).

Projekt „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”

Projekt „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu” realizowany przez gminę-miasto Grudziądz w partnerstwie z Syntea S.A. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020

Zajęcia z j. angielskiego prowadzone są w poniedziałki o godz. 15.25-16.55

Zajęcia z geografii prowadzone są w poniedziałki i środy w godz. 13.40-15.10

Zajęcia z matematyki prowadzone są we wtorki w godz. 12.45-14.25 , czwartki 13.40-14.25 oraz piątki 13.40-14.25

Zajęcia z biologii/przyrody prowadzone są we wtorki i środy w godz. 15.45-17.15