menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2008 by WM
 

STATUT

 
STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 
W GRUDZIĄDZU


Opracowany na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r.
   z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r.:
   Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r.:
   Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń
   wykonawczych  do ustawy,
- Uchwały Nr X/63/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 2 lipca 2003 r.
1.  NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O NIEJ
2.  CELE ZESPOŁU SZKÓŁ
3.  ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ
    - dyrektor zespołu szkół
    - rada pedagogiczna
    - samorząd uczniowski
    - rada rodziców
    - współdziałanie organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów
     między nimi
    - stanowiska kierownicze w szkole
4.  ORGANIZACJA SZKOŁY
    - pedagog
    - wychowawca klasy
    - biblioteka szkolna
    - świetlica
    - sposoby rozwiązywania konfliktów
5.  UCZNIOWIE
    - prawa, uprawnienia i obowiązki ucznia
    - nagrody i kary
    - tradycje i ceremoniał szkoły
6.  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
    - zasady i warunki organizowania wypoczynku szkolnego
7.  RODZICE
8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* * *
          

ROZDZIAŁ 1.
NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O NIEJ

 

§ 1. 

Zespół szkół nosi nazwę:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu.

§ 2.

1. W skład Zespołu Szkół wchodzą:
    1) Publiczna sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 11 w Grudziądzu
    2) Publiczne trzyletnie Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu.

2. Siedziba Zespołu szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu
     86-300 Grudziądz; ul. Droga Mazurska 2
 
3. Ustalona nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu:
     „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu”

§ 3.

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Miasto Grudziądz;
    adres: Urząd Miasta w Grudziądzu ul Ratuszowa 1.

2. Zespół działa na mocy uchwał:
   1) Nr VII/26/99 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 10 marca 1999 r., która z dniem
       1 września 1999 r. Została przekształcona w sześcioletnią Szkołę Podstawową
       nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu, ul. Droga Mazurska 2 o strukturze
       organizacyjnej klas I – III.
   2) Nr VII/42/99 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 10 marca 1999 r., która z dniem
       1 września 1999 r. zakłada publiczne Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu, ul. Droga
       Mazurska 2.
   3) Nr VII/63/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 2 lipca 2003 r., które z dniem
       1 września 2003 r. wchodzą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w
       Grudziądzu, ul. Droga Mazurska 2.

§ 4.

Do obwodu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Grudziądzu należą ulice:
Aleja Chełmońskiego, Aleja Sportowców, Beskidzka, Floriana Ceynowy, Cicha, Dobrzyńska, Droga Jeziorna, Droga Kaszubska, Droga Kujawska, Droga Mazowiecka (od nr 1 do 25 i nr 30), Droga Mazurska, Droga Metalowców, Droga Olchowa, Droga Pomorska, Aleksandra Gierymskiego, Wojciecha Kossaka, ks. Stanisława Kujota, Letnia, Lubuska, Magazynowa, Malczewskiego, Miła, Tymona Niesiołowskiego, Pałucka, Pocztowa, Podhalańska, Podlaska, Południowa, Por. Krzycha, Puszkina, Składowa, Spacerowa, Sudecka, Szosa Toruńska od nr 32, Śląska, Świerkowa, Tatrzańska, Juliana Tuwima, Ustronna, Wczasowa, Wiosenna, Wrzosowa, Leona Wyczółkowskiego, Zaleśna, Zielona, Ziemi Chełmińskiej, Żeglarska, Żuławska.

§ 5.

1. Szkoły realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w
przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie:
    1) zapewniają bezpłatne nauczanie
    2) przeprowadzają rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej
        dostępności
    3) zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w oddzielnych
        przepisach
    4) realizują:
        a) programy nauczania zgodne z podstawą kształcenia ogólnego dla szkół
            podstawowych i gimnazjów, wchodzące w skład szkolnego zestawu
            programów nauczania,
        b) plan rozwoju zespołu szkół,
        c) program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb
            uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
        d) szkolne plany nauczania zgodne z ramowymi planami nauczania dla
            poszczególnych etapów edukacyjnych,
        e) zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ustalone w oparciu o
            rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania,
            klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
            egzaminów w szkołach publicznych.

2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa sześć lat i kończy się sprawdzianem poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. Sprawdzian w klasie szóstej przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna i ma on charakter powszechny i obowiązkowy.

3. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się egzaminem sprawdzającym poziom opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. Egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna i ma on charakter powszechny i obowiązkowy.


 w górę                                               Rozdział 2