menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2013 by KG
 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 
PROGRAM WYCHOWAWCZY

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 
W GRUDZIĄDZU
na lata 2013 - 2018

I.  WSTĘP
II.  PODSTAWY PRAWNE
III.  CELE STRATEGICZNE WYCHOWANIA
IV.  PRIORYTETOWE WARTOŚCI
V.  NORMY I PODSTAWY KSZTAŁTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ
VI.  MODELE ABSOLWENTA
VII.  PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
    - KLASY I - III - NAUCZANIE ZINTEGROWANE
    - KLASY IV - VI
    - KLASY I - III - GIMNAZJUM
VIII.  CEREMONIAŁ SZKOLNY I TRADYCJE
IX.  EWALUACJA PROGRAMU

* * *
          

I. WSTĘP 


     

Program wychowawczy opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów .Realizowany jest przez nauczycieli we współpracy z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny, nauczyciele natomiast wspierają w tym zakresie obowiązki rodziców. Rola szkoły jest jednak niezastąpiona przy prowadzeniu uczniów w kontakty społeczne oraz rozwijanie jego wiedzy i umiejętności.

Program wychowawczy jest spójny ze statutem szkoły oraz planem rozwoju szkoły.

 w górę

II. PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256,poz.2572 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. art. 6 ( Dz. U. Z 1982 nr 3 poz. 19 z późniejszymi zmianami)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz.17.)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 nr 168 poz. 1324 z późniejszymi zmianami)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 228, poz. 1487 z późniejszymi zmianami)

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona 10.12.1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2001r. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami)

 • Konwencja o prawach dziecka – podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 30.04.1991 r. w Dzienniku Ustaw z 1991 roku, nr 120, poz. 526

 • Statut szkoły

 • Plan rozwoju szkoły

 w górę


III. CELE STRATEGICZNE WYCHOWANIA.

     

Główne cele wychowawcze to :

 • zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju we wszystkich sferach osobowości zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi;

 • stworzenie uczniom optymalnych warunków rozwoju wolnych od społecznych zagrożeń.


Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczeń szczególnie uzdolniony ma równe szanse rozwoju , które umożliwiają mu wszechstronny rozwój osobowości;

 • potrafi dbać o zdrowie i bezpieczeństwo, umie rozpoznać zagrożenia związane z nałogami i skutecznie się przed nimi bronić;

 • potrafi sprostać wymaganiom współczesnego świata;

 • jest człowiekiem kulturalnym, tolerancyjnym, kreatywnym i odpowiedzialnym za siebie i innych;

 • stosuje zasady dobrego wychowania, okazuje szacunek każdemu człowiekowi;

 • jest wrażliwy na piękno przyrody, aktywnie chroni przyrodę;

 • dostrzegając swoje związki z naturą, rozumie groźbę klęski, jaką niesie za sobą niszczenie naturalnego środowiska.

 w górę


IV. PRIORYTETOWE WARTOŚCI.

     

Szkoła:

 • zapewnia wszechstronny i zrównoważony rozwój wszystkim uczniom stosowanie o ich potrzeb i możliwości;

 • sprzyja rozwijaniu i kształtowaniu indywidualnych i społecznych postaw uczniów takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;

 • kształtuje postawy obywatelskie poprzez poszanowanie tradycji, kultury własnej i innych;

 • podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji;

 • stwarza bezpieczne warunki sprzyjające efektywnej pracy;

 • integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje działalność w tym środowisku.

 w górę


V.
NORMY I PODSTAWY KSZTAŁTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ.

Szkoła:

 • pomaga w kształtowaniu osobowości wychowanka poprzez rozbudzanie ciekawości świata;

 • kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, odkrywania w każdym dobra i cech indywidualnych;

 • uczy odpowiedzialności za siebie i innych;

 • wpaja takie wartości jak: uczciwość, tolerancja, prawdomówność i patriotyzm;

 • stwarza wszystkim uczniom takie same warunku i szanse na radosne przezywanie dzieciństwa oraz wieku młodzieńczego w warunkach optymalnych dla ich rozwoju;

 • wspiera rodziców w przygotowaniu dzieci do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych;

 • dąży do ciągłego podnoszenia efektów kształcenia i wychowania.

 w górę


VI. MODEL ABSOLWENTA.

Nasza wizja związana jest z absolwentem szkoły- świadomym i kreatywnym członkiem społeczeństwa, człowiekiem wykształconym, zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji w wielu obszarach : moralnym, ekonomicznym, społecznym, patriotycznym i in.. Człowiekiem, który będzie umiał przewidzieć zdarzenia i procesy ważne dla niego i najbliższego otoczenia, który posiądzie umiejętność planowania i programowania swoich oraz cudzych działań.


Szczegółowy wizerunek absolwenta szkoły zawarty jest w Planie Rozwoju szkoły.

 

 w górę

VII. POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW, RODZICÓW I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 

 w górę

VIII. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH.

Klasy I - III - nauczanie zintegrowane

I. Wspomaganie własnego rozwoju.

Działania wychowawcze

Cele szczegółowe,

Uczeń:

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Efekty działańI. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.

Rozwija wyobraźnię , ekspresję werbalną, plastyczną, muzyczną i ruchową.

Wykonywanie różnych ,ciekawych zadań podczas zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych oraz organizowanych zajęciach dydaktyczno- wychowawczo-profilaktycznych.


uczniowie nauczyciele

rodzice
Rozwijanie zdolności i zainteresowań poprzez korzystanie min. z organizowanych zajęciach kół zainteresowań a także udział w organizowanych konkursach przedmiotowych szkolnych i międzyszkolnych

Zwraca uwagę na kulturę osobistą i kulturę języka.


Stosowanie zwrotów grzecznościowych, wspólne rozwiązywanie konfliktów, pogadanki, praca w grupach.


uczniowie nauczyciele

wychowawca

rodzice

Szkoła stwarza równe szanse rozwoju dla dzieci zdolnych i z różnymi dysfunkcjami.


Twórczo korzysta z dóbr kultury – kino, teatr, muzeum


W miarę możliwości organizowanie wyjazdów do kina , teatru, muzeum oraz wycieczek tematycznych.


uczniowie nauczyciele

wychowawca

rodzice


Dzieci znają zasady dobrego zachowania i stosują je w życiu codziennym.


Uczy się języka obcego.

Prezentacja swoich umiejętności podczas Dni Języków Obcych.

uczniowie

nauczyciel

wychowawca

rodzice


Wiedzą jak należy zachować się w w miejscach publicznych.

Zdobyte umiejętności i wiadomości językowe potrafi zaprezentować innym.


II. Wychowanie do życia w społeczeństwie.

Aktywnie uczestniczy w organizacji zespołu klasowego i troszczy się o estetykę klasy i szkoły. Pełnieni różnego rodzaju funkcje w klasie, grupie itp.Integracja zespołu klasowego- poznajemy się przez zabawę i naukę.

Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.

Przygotowywanie gazetek tematycznych , organizowanie wystaw i prezentacja osiągnięć uczniów.

wychowawca

uczniowie

opiekun

Małego samorządu.

Wdrażanie co aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.

Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki oraz znają miejsce, gdzie są one dostępne.
Poznają różne metody rozwiązywania konfliktów , starają się przyjąć krytykę i  wysłuchać opinii o sobie.


Respektowanie zasad zachowania i oceniania prawidłowego współdziałania w zespole klasowym


wychowawca

uczniowie

nauczyciele


Uczniowie stosują poznane zasady komunikowania się i starają się zapanować nad własnymi emocjami.


Uczestniczą w działaniach ucząc się współpracy , współdziałania w grupie .


Organizacja dyżurów klasowych.

Wybory do samorządu klasowego i Małego samorządu

wychowawca

nauczyciele

uczniowie


Ustalenie i respektowanie odpowiednich zasad współdziałania w zespole klasowym i grupie.


Poznają zasady dotyczące sposobów panowania nad swoimi emocjami.


Wskazywanie  takich wartości jak: przyjaźń, koleżeństwo, wzajemny szacunek.


wychowawca

uczniowie

rodzice


Uczniowie znają i stosują zabawy bezpieczne a za nieodpowiednie zachowanie ponoszą konsekwentnie karę.


Znają znaczenie pozytywnych więzi i relacji panujących w rodzinie, w grupie społecznej i okazywanie szacunku ludziom starszym

Pogadanki, rozmowy podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczo- profilaktycznych.

Propozycje z literatury dziecięcej

Organizacja imprez klasowych i dla najbliższych członków rodziny

( Piknik klasowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki )

Imprezy i akcje charytatywne.


wychowawca

uczniowie

rodzice


Uczniowie znają podstawowe funkcje rodziny i obowiązki ich członków.


Aktywny udział w organizowanych akcjach charytatywnych. Współpraca z rodzicami.


III. Wychowanie patriotyczne, regionalne
i obywatelskie
.

Szanuje tradycje, historię i symbole narodowe oraz pielęgnuje i uczestniczy w tworzeniu tradycji szkoły.

Udział w uroczystościach, akademiach szkolnych.

Tworzenie gazetek tematycznych wystaw.

Zwiedzanie wystaw, eksponatów.


wychowawca

uczniowie

rodzice


Uczniowie aktywnie uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, szkolnych.

Znają i szanują symbole i tradycje narodowe, sztandar szkoły, hymn państwowy i szkolny itp.


Poznaje środowisko lokalne, jego specyfikę, tradycje, historię i potrzeby.


Wycieczki przedmiotowo- krajoznawcze oraz turystyczne.

Konkursy wiedzy, plastyczne, wystawy, gazetki tematyczne.


wychowawca

uczniowie

rodzice


Dzieci potrafią wymienić najważniejsze miejsca , zabytki swojego miasta, regionu.

Poznaje dziedzictwo kultury, regionu ,narodu i Europy.


Wystawki tematyczne, udział w imprezach szkolnych, spotkania z ciekawymi ludźmi,

Szanuje Miejsca Pamięci Narodowej.


wychowawca

uczniowie

rodzice


Aktywny udział podopiecznych w imprezach szkolnych, opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej.


Prezentuje swoje uzdolnienia , promuje szkołę na terenie własnego osiedla.


Informacje na stronie internetowej szkoły, wykonywanie plakatów, promowanie gazetki szkolnej i imprez organizowanych przez szkołę np. Festyn,

Dni otwarte szkoły, Jasełka, Bal Karnawałowy itp.


uczniowie

Wie jaki jest adres strony Internetowej szkoły i zna na bieżąco imprezy promujące szkołę w środowisku.

IV. Wychowanie czytelniczo- medialne.

1.Chętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy.


Udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wykorzystywanie zdobytych informacji w samodzielnych pracach pisemnych korzystanie z komputerowych programów  edukacyjnych.


uczniowie nauczyciel

bibliotekarz

1.Wprowadzenie w świat mediów i przygotowanie do samodzielnego i racjonalnego posługiwania się narzędziami medialnymi.


Potrafi porządkować zdobyte informacje oraz wykorzystuje je w praktyce.


Wystawki klasowe, prace indywidualne, gazetki klasowe itp,


wychowawca

uczniowie nauczyciel

bibliotekarz

rodzice


Praktycznie stosuje poznane techniki medialne i racjonalnie korzysta ze świata mediów.

Zna „zagrożenia w sieci”


Rozwija i nabywa zainteresowania czytelnicze.


Statystyka wypożyczeń, pełnienie funkcji łącznika klasowego.

Konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną.


wychowawca

uczniowie nauczyciel

bibliotekarz

Samodzielnie korzysta z księgozbioru bibliotek oraz z czytelni multimedialnej .

V. Wychowanie prozdrowotne

i zasady bezpieczeństwa.

Zna obowiązujące zasady bezpieczeństwa w czasie drogi do i ze szkoły i w szkole.

Prezentacja gazetek tematycznych w klasach, wykonywanie plakatów, prelekcja filmów edukacyjnych Realizacja programu autorskiego „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”

Spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.


koordynator programu autorskiego

wychowawca

nauczyciele , uczniowie

pedagog

wychowawca

uczniowie

pielęgniarka szkolna


Nabywa prawidłowe nawyki i umiejętności związanych z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

Zna numery pierwszego kontaktuWie jak należy bezpiecznie spędzić czas wolny w różnych porach roku.


Spotkania z pielęgniarką szkolną ,gazetki klasowe. Pogadanki i filmy edukacyjne.


wychowawca

uczniowie

nauczyciele

rodzice


Wyrabianie wśród najmłodszej grupy uczniów czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego. Uczniowie znają zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w szkole i w życiu codziennym.


Biorą udział w promowaniu ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.


Udział w rożnych organizowanych akcjach profilaktyczno- wychowawczych np. Szklanka mleka,Owoce w szkole itp.

-Wykonanie gazetek klasowych, pogadanki, inscenizacje, prezentacja własna , konkursy tematyczne.Promowanie wśród dzieci potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną.

Wyrabianie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.


Poznają zagrożenia cywilizacyjne.


Zajęcia edukacyjne, rysowanie prac, wykonanie plakatów, gazetek tematycznych .

wychowawca

uczniowie

rodzice

Znane są sposoby obrony przed zagrożeniami cywilizacyjnymi.

Znane są informacje dotyczące udzielania pomocy ofiarom przemocy.

VI. Wychowanie ekologiczne.

Uczestniczą aktywnie w inicjowanych, proponowanych lokalnie konkursach, akcjach o tematyce ekologicznej.

Konkursy szkolne, międzyszkolne, zadania zgodne z regulaminem Ekoklasy

-gazetki tematyczne, plakaty, wystawki,


wychowawca

nauczyciel przyrody

uczniowie

Udział w organizowanych szkolnych i międzyszkolnych konkursów, quizów, i innych imprez ekologicznych.Chętnie rozwijają zamiłowania do turystyki i wypoczynku na łonie natury.


Organizowanie terenowej Edukacji środowiskowej np. wycieczki krajoznawczo- przyrodnicze.


wychowawca

uczniowie

rodzice


Uczniowie biorą udział w organizowanych wycieczkach krajoznawczo- turystycznych i poznają najbliższą okolicę .


Dbają o SZKOLNY PTASI KĄCIK.


Udzielają pomocy zwierzętom żyjącym na wolności.


uczniowie

wychowawca

rodzice


Dokarmianie ptaków zimą.


Podejmują czynności

związane z segregacją odpadów i zbieraniem makulatury.


Udział w zbiorkach makulatury, baterii i płyt CD.


uczniowie

wychowawca

rodzice

Poszerzanie wiedzy na temat przeciwdziałania degradacji środowiska .

Dzieci chętnie zbierają makulaturę i baterie. Do zbiorki włączają najbliższych .


 

 w górę


Klasy IV - VI

Działania wychowawcze

Cele szczegółowe.

Uczeń:

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Efekty działań

I. Wspomaganie

Wszechstronnego rozwoju ucznia.


Uczy się języków obcych.

Uświadomienie uczniom przydatności języka obcego i konieczności jego znajomości we współczesnym świecie.

Prezentacja swoich umiejętności podczas Dni Języków Obcych.


nauczyciele języków obcych,

uczniowie

Uczeń zna język obcy, rozumie przydatność tej umiejętności we współczesnym świecie.

Rozwija zdolności , zainteresowania i pasje.

Udział w pracy kół zainteresowań, w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, turniejach.

Korzystanie z różnych źródeł wiedzy.


nauczyciele, wychowawcy.

Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych z

Prezentuje swoje umiejętności i osiągnięcia w środowisku szkolnym i lokalnym.


Prezentacja swoich umiejętności i osiągnięć na godzinach wychowawczych. Udział w konkursach, wystawach, prezentacjach. Informacje w szkolnej gazetce „ Życie szkoły”. Wyróżnianie uczniów na apelach.


wychowawcy, opiekunowie kół zainteresowań,

Bierze udział w konkursach, wystawach – prezentuje swoje osiągnięcia i umiejętności.

Korzysta z dóbr kultury.

Wycieczki klasowe do placówek kulturalnych (kino, teatr, muzeum, koncerty).

nauczyciele,

uczniowie

Uczeń korzysta z oferowanych wyjazdów, wie jak zachować się w miejscach publicznych.

II. Wychowanie do życia w społeczeństwie

Toleruje drugiego człowieka, akceptuje jego indywidualność.


Rozmowy i dyskusje nt. wartości drugiej osoby i ich inności .

wychowawcy

nauczyciele

uczniowie

rodzice

Akceptuje kolegów i koleżanki.

Dba o czystość języka i kulturę słowa.

Posługiwanie się przez uczniów poprawnym językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień, poprawność i czystość języka na każdej lekcji.


wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów

uczniowie


Posługuje się poprawną polszczyzną, unika wulgaryzmów.

Dostrzega potrzeby innych .

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły (Szkolne Koło „ Caritas”, Samorząd Uczniowski).wychowawcy.

uczniowie

rodzice

Uczeń pomaga ludziom, dostrzega potrzeby innych, posiada zdolność empatii.

Korzysta z pomocy innych osób i instytucji. Nawiązuje prawidłowo komunikację.

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych- spotkanie z pedagogiem.

Zaangażowanie uczniów do pracy w Samorządzie Uczniowskim.

Praca w zespole redakcyjnym gazetki szkolnej.

Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze.

Wychowawcy, pedagog,

nauczyciele,

rodzice

Stały kontakt uczniów z wychowawcą, nauczycielami i pedagogiem.

Uczeń podejmuje pracę w Samorządzie Uczniowskim (klasowym, szkolnym) i zespole redakcyjnym.


Aktywnie uczestniczy w organizacji zespołu klasowego i troszczy się o estetykę klasy i szkoły. Pełnieni różnego rodzaju funkcje w klasie, grupie itp.


Integracja zespołu klasowego- poznajemy się przez zabawę i naukę.

Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.

Przygotowywanie gazetek tematycznych , organizowanie wystaw i prezentacja osiągnięć uczniów.

wychowawca

uczniowie

opiekun samorządu

Wdrażanie co aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.

Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki oraz znają miejsce, gdzie są one dostępne.


III. Wychowanie patriotyczne, regionalne i obywatelskie

Szanuje tradycje, historię i symbole narodowe, uczestniczy w tworzeniu tradycji szkoły.

Udział uczniów w uroczystościach patriotycznych. Gazetki klasowe i szkolne na powyższe tematy. Pogadanki na godz. wych. i lekcjach historii. Nauka pieśni patriotycznych.

wychowawcy, nauczyciele historii i muzyki.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, szkolnych.

Znają i szanują symbole i tradycje narodowe, sztandar szkoły, hymn państwowy i szkolny itp.


Dostrzega zmiany zachodzące we współczesnym świecie.

Pogadanki i rozmowy na temat:

-złożoności współczesnego świata oraz zmian w nim zachodzących;

-miejsca i roli Polski w zjednoczonej Europie;

-procesami integracyjnymi;

-powiązania kultury polskiej z europejską.


wychowawcy, nauczyciele historii.

Uczeń dostrzega zmiany zachodzące we współczesnym świecie, posiada informacje o Unii Europejskiej.

Promuje własną klasę i szkołę w środowisku lokalnym i regionie.

Organizowanie integrujących imprez klasowych i szkolnych z udziałem rodziców i zaproszonych gości np. dyskoteki, andrzejki, wigilia klasowa itp.

wychowawcy,

nauczyciele, uczniowie,

rodzice

Uczeń promuje własną klasę i szkołę w środowisku lokalnym i regionie.

Reprezentuje swoją klasę i szkołę w konkursach.


Prezentuje swoje uzdolnienia , promuje szkołę na terenie własnego osiedla.

Informacje na stronie internetowej szkoły, wykonywanie plakatów, promowanie gazetki szkolnej i imprez organizowanych przez szkołę np. Festyn,

Dni otwarte szkoły, Jasełka, Bal Karnawałowy itp.


Uczniowie,

rodzice

Wie jaki jest adres strony Internetowej szkoły i zna na bieżąco imprezy promujące szkołę w środowisku.

IV. Wychowanie czytelniczo - medialne

Korzysta z różnych źródeł wiedzy, selekcjonuje, porządkuje i zdobywa informacje. Potrafi wykorzystać je w praktyce.


Zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji w bibliotece i czytelni.

Udział uczniów w konkursach wiedzy.

nauczyciele,

rodzice,

uczniowie

Uczeń korzysta z różnych źródeł wiedzy. Zdobyte informacje wykorzystuje w praktyce.

Zna negatywne skutki korzystania z komputera i internetu.

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne. Udział w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu.

nauczyciele,

rodzice,

uczniowie

Uczeń aktywnie uczestniczy w organizowanych akcjach i zajęciach profilaktyczno – edukacyjnych.


Rozwija i nabywa zainteresowania czytelnicze.

Statystyka wypożyczeń, pełnienie funkcji łącznika klasowego.

Konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną.


nauczyciele, wychowawcy

Samodzielnie korzysta z księgozbioru bibliotek oraz z czytelni multimedialnej .

V. Wychowanie prozdrowotne i zasady bezpieczeństwa

Dba o zdrowie, higienę i estetykę własną oraz otoczenia ( higiena pracy umysłowej, wypoczynek, ład i porządek w miejscu pracy itp.)


Pogadanki o dyskusje na temat zdrowia, higieny pracy umysłowej, higieny osobistej. Przeprowadzenie konkursów i quizów na powyższy temat. Informacje nt. fizycznej i psychicznej higieny okresu dojrzewania.

wychowawcy, nauczyciele,

rodzice,

uczniowie

Aktywny udział w akcjach np. dzień dla zdrowia.

Postępuje zgodnie z zasadami higieny, wykazuje starania o własne zdrowie.

Potrafi zachować zasady bezpieczeństwa w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymii wybuchowymi.

Zapoznanie z procedurami postępowania w przypadku zagrożeń.

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne.

wychowawcy, nauczyciele,

uczniowie

Uczeń postępuje bezpiecznie w sytuacjach zagrożenia.

Ma świadomość zagrożeń cywilizacyjnych.

Pogadanki nt. zagrożeń cywilizacyjnych i ich ujemnych skutków dla zdrowia i życia.

Moja troska o środowisko naturalne –

Prowadzenie konkursów, quizów nt. zagrożeń cywilizacyjnych.


nauczyciele, wychowawcy,

uczniowie

Aktywny udział w akcjach związanych z ochroną środowiska.

Zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.


Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Poznanie zasad ruchu drogowego, zdobywanie przez uczniów kart rowerowych. Zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach.


wychowawcy, nauczyciele

Uczeń potrafi bezpiecznie poruszać się na drogach publicznych. Umie udzielić pierwszej pomocy w niektórych urazach.

VI. Wychowanie ekologiczne.

Dba o środowisko przyrodnicze i podejmuje działania na rzecz jego ochrony.

Udział w akcjach związanych z ochroną środowiska: Sprzątanie Świata, Dni Ziemi, prace porządkowe wokół szkoły, zbieranie żywności dla zwierząt, współzawodnictwo o tytuł EKOKLASY, Ekofestyn. Opieka nad „ptasimi kącikami”.

Zbiórka surowców wtórnych.


Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zainteresowanych działalnością ekologiczną.


wychowawcy, nauczyciele,

uczniowie

Udział w organizowanych akcjach i konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz innych imprezach ekologicznych.


Dostrzega piękno przyrody oraz potrzebę jej ochrony.

Konkursy plastyczne, quizy przyrodnicze, wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze i rowerowe. Organizowanie terenowej Edukacji środowiskowej w oparciu o przyrodnicze ścieżki edukacyjne.


nauczyciele,

wychowawcy klas,

rodzice

Uczeń aktywnie uczestniczy podejmowanych akcjach tematycznych.

 

 w górę

  Klasy I - III gimnazjum.

Działania wychowawcze

Cele szczegółowe Uczeń:

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Efekty działań

I. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia

Rozwija zainteresowania przedmiotowe i znajduje motywację do nauki.

Dyskusje i ćwiczenia rozwijające świadomość sensu nauki.


Udział w zajęciach pozalekcyjnych

Udział w wycieczkach tematycznych.


wychowawca

nauczyciele

uczniowie

Systematycznie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, umie korzystać z różnych źródeł wiedzy.

Uczy się języków obcych.

Uświadomienie uczniom przydatności języka obcego i konieczności jego znajomości we współczesnym świecie.

Prezentacja swoich umiejętności podczas Dni Języków Obcych.


nauczyciele języków obcych,

uczniowie

Uczeń zna język obcy, rozumie przydatność tej umiejętności we współczesnym świecie.

Twórczo korzysta z dób kultury- kino, teatr, muzeum.

W miarę możliwości organizowanie wyjazdów do kina, teatru, muzeum.

wychowawcy

nauczyciele,

uczniowie

rodzice

Wiedzą, jak należy zachować się w miejscach publicznych.

Zwracają uwagę na kulturę osobistą i kulturę języka, słowa.

Stosowanie zwrotów grzecznościowych w codziennym języku użytkowym. Unikanie wypowiadania słów obrażających innych.

rodzice

uczniowie

nauczyciele

Znają i stosują w życiu codziennym zasady dobrego zachowania.

II. Wychowanie do życia w społeczeństwie

Aktywnie uczestniczy w organizacji zespołu klasowego i troszczy się o estetykę klasy i szkoły. Pełnieni różnego rodzaju funkcje w klasie, grupie itp.

Integracja zespołu klasowego- poznajemy się przez zabawę i naukę.

Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.

Przygotowywanie gazetek tematycznych , organizowanie wystaw i prezentacja osiągnięć uczniów.

wychowawca

uczniowie

opiekun samorządu


Wdrażanie co aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.

Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki oraz znają miejsce, gdzie są one dostępne.


Toleruje drugiego człowieka, akceptuje jego indywidualność.


Rozmowy i dyskusje nt. wartości drugiej osoby i ich inności .

wychowawcy

nauczyciele

uczniowie

rodzice

Akceptuje kolegów i koleżanki.

Dostrzega potrzeby innych .

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły (Szkolne Koło „ Caritas”, Samorząd Uczniowski).


wychowawcy.

uczniowieAktywny udział w organizowanych akcjach charytatywnych. Współpraca z rodzicami.

III. Wychowanie patriotyczne, regionalne i obywatelskie

Szanuje tradycje, historię i symbole narodowe, uczestniczy w tworzeniu tradycji szkoły.

Udział uczniów w uroczystościach patriotycznych. Gazetki klasowe i szkolne na powyższe tematy. Pogadanki na godz. wych. i lekcjach historii. Nauka pieśni patriotycznych.

wychowawcy, nauczyciele historii i muzyki.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, szkolnych.

Znają i szanują symbole i tradycje narodowe, sztandar szkoły, hymn państwowy i szkolny itp.

Pogłębia wiadomości o własnym mieście, regionie.

- udział w konkursie „Wiedzy o Grudziądzu”

- wycieczki


nauczyciel historii i WOS

wychowawca


Potrafi wskazać ważniejsze instytucje, urzędy w najbliższym otoczeniu.

Poznaje dziedzictwo kultury, regionu ,narodu i Europy.

Wystawki tematyczne, udział w imprezach szkolnych, spotkania z ciekawymi ludźmi,

Szanuje Miejsca Pamięci Narodowej.

wychowawca

uczniowie

rodzice

Aktywny udział podopiecznych w imprezach szkolnych, opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej.


Prezentuje swoje uzdolnienia , promuje szkołę na terenie własnego osiedla.

Informacje na stronie internetowej szkoły, wykonywanie plakatów, promowanie gazetki szkolnej i imprez organizowanych przez szkołę np. Festyn,uczniowie

Wie jaki jest adres strony Internetowej szkoły i zna na bieżąco imprezy promujące szkołę w środowisku.

IV. Wychowanie czytelniczo-medialne

Korzysta z różnych źródeł wiedzy, selekcjonuje, porządkuje i zdobywa informacje. Potrafi wykorzystać je w praktyce.


Zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji w bibliotece i czytelni.

Udział uczniów w konkursach wiedzy.

nauczyciele,

rodzice,

uczniowie

Uczeń korzysta z różnych źródeł wiedzy. Zdobyte informacje wykorzystuje w praktyce.

Zna negatywne skutki korzystania z komputera i internetu.

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne. Udział w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu.

nauczyciele,

rodzice,

uczniowie

Uczeń aktywnie uczestniczy w organizowanych akcjach i zajęciach profilaktyczno – edukacyjnych.


Rozwija i nabywa zainteresowania czytelnicze.

Statystyka wypożyczeń, pełnienie funkcji łącznika klasowego.

Konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną.

nauczyciele, wychowawcy

Samodzielnie korzysta z księgozbioru bibliotek oraz z czytelni multimedialnej .

Rozpoznaje świat mediów i jest przygotowywany do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.


Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych mediom.

Umiejętne korzystanie i samodzielne posługiwanie się narzędziami medialnymi.

wychowawca


nauczyciel-bibliotekarz

Radzi sobie w szkolnych sytuacjach problemowych oraz ze stresem szkolnym.


Potrafi korzystać z technologii informacyjnej.

V. Wychowanie prozdrowotne i bezpieczeństwo

Dba o zdrowie, higienę i estetykę własną oraz otoczenia ( higiena pracy umysłowej, wypoczynek, ład i porządek w miejscu pracy itp.


Pogadanki o dyskusje na temat zdrowia, higieny pracy umysłowej, higieny osobistej. Przeprowadzenie konkursów i quizów na powyższy temat. Informacje nt. fizycznej i psychicznej higieny okresu dojrzewania.

wychowawcy, nauczyciele,

rodzice,

uczniowie

Aktywny udział w akcjach np. dzień dla zdrowia.

Postępuje zgodnie z zasadami higieny, wykazuje starania o własne zdrowie.

Potrafi zachować zasady bezpieczeństwa w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi wybuchowymi.


Zapoznanie z procedurami postępowania w przypadku zagrożeń.

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne.

wychowawcy, nauczyciele,

uczniowie

Uczeń postępuje bezpiecznie w sytuacjach zagrożenia.

Ma świadomość zagrożeń cywilizacyjnych.

Pogadanki nt. zagrożeń cywilizacyjnych i ich ujemnych skutków dla zdrowia i życia.

Moja troska o środowisko naturalne –

Prowadzenie konkursów, quizów nt. zagrożeń cywilizacyjnych.


nauczyciele, wychowawcy,

uczniowie

Aktywny udział w akcjach związanych z ochroną środowiska.

Zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.


Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Poznanie zasad ruchu drogowego, zdobywanie przez uczniów kart rowerowych. Zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach.


wychowawcy, nauczyciele

Uczeń potrafi bezpiecznie poruszać się na drogach publicznych. Umie udzielić pierwszej pomocy w niektórych urazach.

VI. Wychowanie ekologiczne

Dba o środowisko przyrodnicze i podejmuje działania na rzecz jego ochrony.

Udział w akcjach związanych z ochroną środowiska: Sprzątanie Świata, Dni Ziemi, prace porządkowe wokół szkoły, zbieranie żywności dla zwierząt, współzawodnictwo o tytuł EKOKLASY, Ekofestyn. Opieka nad „ptasimi kącikami”.

Zbiórka surowców wtórnych. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zainteresowanych działalnością ekologiczną.


wychowawcy, nauczyciele,

uczniowie

Udział w organizowanych akcjach i konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz innych imprezach ekologicznych.


Dostrzega piękno przyrody oraz potrzebę jej ochrony.

Konkursy plastyczne, wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze i rowerowe. Organizowanie terenowej Edukacji środowiskowej w oparciu o przyrodnicze ścieżki edukacyjne.

nauczyciele,

wychowawcy klas

Uczeń aktywnie uczestniczy podejmowanych akcjach tematycznych.

VII. Przygotowanie do życia w rodzinie

Rozumie pojęcie rodziny i zna jej funkcje

Dyskusja i wymiana poglądów o funkcjach rodziny.

wychowawca,

nauczyciel religii

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Jest pełnowartościowym członkiem rodziny.

Ma świadomość więzi rodzinnych i dostrzega relacje między członkami rodziny

Pogadanka i tworzenie drzewa genealogicznego.

Opisywanie na podstawie znanych utworów literackich, sztuk teatralnych i filmów, tradycyjnych ról ojca, matki, dziecka i porównanie ich z oczekiwaniami we własnej rodzinie

Analizowanie i opisywanie zależności między własną rodziną a aktualnymi problemami społeczno-politycznymi

wychowawca

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

nauczyciele

Zna role poszczególnych członków rodziny.

VIII. Orientacja zawodowa


Potrafi określić swoje plany na przyszłość (zainteresowania, pragnienia)


Lekcje wychowawcze: „Moje pragnienia, moja przyszłość”

wychowawca

pedagog

Potrafi zaplanować swoją przyszłość.

Podejmuje próbę wyboru typu szkoły i zawodu, otrzymuje pomoc w orientowaniu się w wymaganiach rynku pracy perspektywach zatrudnienia


Udział w Targach edukacyjnych organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne, spotkanie z rodzicami uczniów klas III


Spotkanie z przedstawicielami różnych szkół, przedstawienie różnych zawodów.

pedagog, doradca zawodowy z PPP i Mobilnego Centrum Kariery


pedagog


Dokonuje wyboru szkoły i zawodu.

 w górę

 

IX. CEREMONIAŁ SZKOLNY I TRADYCJE.

    

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolonego i samej celebracji sztandaru.

 1. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, szacunku i właściwej postawy.


 1. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannym zachowaniu, godni takiego zaszczytu.


 1. Poczet sztandarowy składa się z :

  1. chorążego – ucznia wyróżniającego się wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem,

  2. asysty – dwóch uczennic wyróżniających się wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem.


4.Insygnia pocztu sztandarowego:

 1. biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem prawym do góry,

 2. białe rękawiczki.


5.Chorąży i asysta powinni być ubrani w strój galowy - uczeń ciemne spodnie, biała koszula, uczennice ciemne spódnice, białe bluzki.


6.Kandydatury składu wyłaniane są w wyniku tajnego głosowania uczniów klas III –V szkoły podstawowej i I-II gimnazjum oraz konsultowane z wychowawcami. Kadencja trwa 1 rok szkolny od września do czerwca.


7. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy :

a) uroczystości rocznicowych; np. Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Patrona Szkoły. Konstytucji 3 Maja i inne;

b) ceremoniału ślubowania uczniów klas pierwszych;

c) ceremoniału ślubowania pocztu sztandarowego;

d) ceremoniału zakończenia roku szklonego i pożegnania klas kończących szkołę.


8. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i

państwową oraz w uroczystościach religijnych.

 w górę

TRADYCJA SZKOLNA

Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości, imprez i zwyczajów zaakceptowanych do realizacji przez całą społeczność szkolną. Ma na celu organizację życia szkoły, integrację społeczności oraz realizację celów i zadań wychowawczych.

KALENDARZ STAŁYCH UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

 

L.p.

Uroczystość, impreza

Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

IX

2.

Pasowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej

X

3.

Pasowanie uczniów klas pierwszych Gimnazjum

X

4.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

X

5.

Dzień Edukacji Narodowej

X

6.

Święto Niepodległości

XI

7.

Dzień Grudziądza (wg scenariusza obchodów)
Powrót Grudziądza do macierzy

I

8.

Dni Patrona Szkoły (wg scenariusza obchodów)

I

9.

Dzień Wiosny

III

10.

Święto Konstytucji 3 Maja

IV

11.

Ekofestyn - festyn rodzinny

V

12.

Pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej

VI

13.

Pożegnanie absolwentów Gimnazjum

VI

14.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

VI

15.

Zabawy i dyskoteki szkolne

wg planu SU i grup wiekowych

16.

Wybory Samorządu Uczniowskiego SP i Gim

wg planu pracy SU

17.

Rekolekcje wielkopostne

wg kalendarza

 w górę

X. EWALUACJA PROGRAMU.

     

W celu dokonania ewaluacji PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO należy :

1.przeprowadzić badania w następujących obszarach :

 • budowa dokumentu „Program wychowawczy szkoły” ;

 • realizacja programu i sprawdzenie efektów działań;

 • obszary sukcesów i niepowodzeń – mocne i słabe strony programu;

2.Dokonać analizy na podstawie przeprowadzonych wywiadów z pracownikami szkoły:

 • dokumentacji szkolnej : sprawozdania śródroczne i końcoworoczne , dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedii, dzienniki pedagoga szkoły podstawowej i gimnazjum, dzienniki świetlicy szkolnej i przeprowadzonych wywiadów z dyrekcją szkoły, nauczycielami, logopedii, dzienniki pedagoga szkoły podstawowej i gimnazjum, dzienniki świetlicy szkolnej,

 • sprawozdań z działalności Samorządu Szkolnego,

 • sprawozdań z pracy pedagoga szkolnego oraz opiekunów kół zainteresowań, raportu nauczycieli- bibliotekarzy,

 • przeprowadzonych badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

3.Wyniki badań ewaluacyjnych należy przedstawić w sposób przejrzysty i zrozumiały.

4.Analizą badań powinny być mocne i słabe strony programu.

5. Ankiety ewaluacyjne umieszczone są w raporcie ewaluacji programów z roku 2003- 2008.


 

 w górę