szkoła

aktualności

nauczyciele
samorząd uczniowski
biblioteka szkolna
pedagog szkolny
logopeda szkolny
terapia szkolna
osiągnięcia

rodzice i uczniowie

WSO
plan lekcji
sprawdzian
zadania klasa 6
podręczniki
kalendarz szkolny
spotkania z rodzicami
koła zainteresowań

galeria

z życia szkoły
 
kontakt
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1

 

archiwum aktualności
 

© 2011 by MS

   

SPRAWDZIAN

 

TERMIN

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH

1.04.2014r, godz. 9.00
 

Podstawowe informacje dla ucznia klasy szóstej Koniecznie przeczytaj -;


zobacz

Dodatkowy termin sprawdzianu

 

3.06.2014

Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INFORMATOR O SPRAWDZIANIE

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie 6

1. Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do sprawdzianu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów egzaminów i w szkołach publicznych (DzU. z 2004 r., nr 199, poz. 2046).

2. Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do przystąpienia do sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu pisania lub dodatkowych urządzeń).

3. Uczeń (słuchacz) zgłasza się na sprawdzian w wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego miejscu i czasie.

4. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.

5. Na sprawdzian uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

6. Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie (słuchacze) spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

7. Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego sprawdzian, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu zbiorczego protokołu przebiegu sprawdzianu.

8. Zdający zapisuje swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. Uczniowie, dla których przeznaczone są dostosowane zestawy egzaminacyjne oraz piszący w wydzielonej sali lub w domu uczniowie z dostosowanymi warunkami egzaminacyjnymi nie kodują zestawu samodzielnie – zakodowania zestawu dokona nauczyciel z zespołu nadzorującego.

9. Zdający ma obowiązek dokładnie zapoznać się z instrukcją/informacją umieszczoną na pierwszej stronie odpowiedniego zestawu egzaminacyjnego (Załączniki nr 8.2). W razie wątpliwości związanych z zapisami zawartymi w instrukcji/informacji może poprosić o ich wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego.

10. Czas trwania sprawdzianu liczony jest od momentu zapisania przez przewodniczącego zespołu nadzorującego na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

11. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko potrzebne do rozwiązania zadania rysunki może wykonać ołówkiem).  

12. W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności:  
a. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)  
b. nie opuszcza wyznaczonego w sali egzaminacyjnej miejsca  
c. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi  
d. nie wypowiada uwag i komentarzy  
e. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych  
f. nie korzysta z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

13. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian danego ucznia (słuchacza), unieważnia jego pracę i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

14. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń (słuchacz) wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

15. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań uczniowie (słuchacze) kończą pracę z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.  

16. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

17. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku rozpatruje zastrzeżenia w terminie siedmiu dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu może unieważnić sprawdzian w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole (sali) lub w stosunku do poszczególnych zdających. Rozstrzygnięcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku jest ostateczne.

18. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku może podjąć decyzję o unieważnieniu sprawdzianu i jego ponownym przeprowadzeniu na podstawie spostrzeżeń upoważnionych obserwatorów, powołanych ekspertów lub delegowanych przedstawicieli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

19. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania zestawów niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów/słuchaczy dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

20. W każdym z przypadków opisanych w punktach 17 – 19 termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

     
  w górę