szkoła

aktualności
nauczyciele
uczniowie
samorząd uczniowski
biblioteka szkolna
pedagog szkolny
logopeda szkolny
terapia szkolna

rodzice i uczniowie

WSO
plan lekcji
sprawdzian
zadania klasa 6
podręczniki
kalendarz szkolny
spotkania z rodzicami
koła zainteresowań

galeria

kontakt
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa
 

© 2012 by M

   

PEDAGOG  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ pani MAŁGORZATA BINDER SALA 55

 

PEDAGOG  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

mgr MAŁGORZATA  BINDER

SALA 55

 

Poniedziałek

9.30-10.30;    12.45 – 15.00

Wtorek

 9.45 – 12.30

Środa

8.00 – 13.00

Czwartek

 ---------------------

Piątek

            8.00 – 11.00

 

 

 

 

 

 

 Pomoc materialna

 

Jednym z zadań pedagoga szkolnego jest zorganizowanie i koordynowanie pomocy materialnej dla znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej uczniów i ich rodzin.

Zgodnie z zapisem w rozdziale 8a Ustawy o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uczniowie mogą otrzymywać pomoc materialną w formie:

1. Świadczeń o charakterze socjalnym

·         stypendium szkolne,

·         zasiłek szkolny,

·         wyprawka dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych,

·         bezpłatne dożywianie.

 

2. Świadczeń o charakterze motywacyjnym

·         stypendium za wyniki w nauce,

·         stypendium za osiągnięcia sportowe.

 

Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

 

 

Stypendium szkolne

 

1. Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. 456,00 zł netto, zwłaszcza, gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

2. Aby uczeń otrzymał stypendium –rodzice lub prawni opiekunowie – składają dostępny u pedagoga szkolnego – wniosek (wraz z niezbędnymi załącznikami) do dnia 15 września danego roku szkolnego.

 

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę ich przyznania.

 

4. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 

5. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę.

 

 

Na co można wydać stypendium szkolne?

1.    W nawiązaniu do zapisów § 14 pkt 7 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza, który obowiązuje od września 2011 r., przypomina się że dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.

2.    W związku z powyższym należy przyjąć, że w pierwszej kolejności należy dokonać rozliczenia zakupu podręczników i przyborów szkolnych.

3.    Inne zakupy rozliczane w ramach przyznanego stypendium powinny stanowić „uzupełnienie” do w/w zakupów. Za każdym razem jednak należy uwzględnić rzeczywiste potrzeby i cele edukacyjne zakupów dla ucznia, które mają być dostosowane do  jego poziomu edukacyjnego, a nie potrzeb rodziców.

4.    Zakupy mają dotyczyć danego roku szkolnego i być potwierdzone fakturą VAT lub rachunkiem (wystawionym na rodzica/opiekuna stypendysty lub pełnoletniego stypendystę,  a nie na inną osobę, która nie należy do rodziny i nie jest wyszczególniona we wniosku).

5.    Przykładowy katalog zakupów w ramach stypendium:

a)    przybory szkolne: długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.,

b)   podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne,

c)    encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (forma papierowa  i elektroniczna),

d)   tornistry, stroje sportowe i obuwie sportowe (dostosowane do potrzeb ucznia co wynika  z procesu edukacyjnego i w niezbędnej ilości np.: 2 pary obuwia sportowego lub 2 szt. dresów na rok szkolny), sprzęt sportowy (związane z procesem edukacyjnym),

e)   fartuchy, rękawice ochronne, ewentualnie narzędzia dla uczniów szkół zawodowych,

f)     komputery, programy naukowe do tych komputerów, tonery do drukarek, abonament internetowy, jeżeli wymaga tego proces edukacyjny, biurka, krzesła służące wyłącznie do nauki w domu,

g)    opłaty: czesnego, za zajęcia edukacyjne pozalekcyjne np.: języków obcych, sportowe, za wycieczki turystyczno – krajoznawcze, bilety wstępu do kina i teatru, wyjazdu do „zielonej szkoły”,

h)   mundurki szkolne, stroje galowe na akademie szkolne lub służące do zdawania egzaminów końcowych.

6.    Ze względu na interpretacje dotyczące pojęcia „cele edukacyjne” od września 2013 r. nie należy rozliczać w ramach stypendium:

a)    okulary korekcyjne, szkła kontaktowe, inny sprzęt rehabilitacyjny, leki,

b)   odzież i obuwie służące do codziennego noszenia,

c)    rower dla ucznia służący do celów transportowych,

d)   podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,

e)   opłacenie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenie ucznia, wyżywienie w szkole, kupno biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

 

Zasiłek szkolny

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

·         pożar lub zalanie mieszkania

·         nagłą chorobę w rodzinie ucznia

·         śmierć rodzica lub prawnego opiekuna

·         nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia

·         kradzież w mieszkaniu ucznia.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Wyprawka

 

W roku szkolnym 2013/2014 dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach I-III i V szkoły podstawowej.

Kryterium dochodowe:

Klasa I – 539,00 zł netto na osobę w rodzinie

Klasy II, III i V – 456,00 zł netto


Kwota dofinansowania jest różna i w zależności od ceny podręczników na różnych etapach kształtuje się następująco:

Klasy I-III: 225,00 zł.

Klasa V: 335,00 zł.

 

Zasady przyznania dofinansowania:

1.Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, do której uczęszcza dziecko (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).

2.Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).

3.Rodzice przedstawiają pedagogowi szkolnemu dowód zakupu podręczników lub - w przypadku braku możliwości okazania dowodu zakupu - oświadczenie o cenie zakupionych podręczników i na tej podstawie otrzymują dofinansowanie.

BeZpłatne dożywianie

 

1.Z bezpłatnego posiłku mogą korzystać uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 912,00 zł

2. Bezpłatne posiłki w stołówce szkolnej będą wydawane uczniom, którzy przedstawią pedagogowi szkolnemu decyzję z MOPR lub GOPS.

3. W celu uzyskania decyzji przyznającej pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole rodzice lub prawni opiekunowie powinni złożyć w ośrodku:

  • pisemną prośbę zawierającą: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania lub pobytu, dane dotyczące dziecka (imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz klasę)
  • zaświadczenie o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

4. Wnioski należy składać u pracowników socjalnych obsługujących rejon zamieszkania lub u kierownika działu pomocy środowiskowej.

 

Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen 5,11 lub został laureatem lub finalistą konkursów przedmiotowych i otrzymał co najmniej  bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał I miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z  zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.

 

3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może się ubiegać uczeń, który ukończył co najmniej klasę IV.

 

4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa do komisji stypendialnej wychowawca klasy.

 

5. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przyznaje stypendium w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie szkoły.

 

6. Stypendium wypłacanie jest raz w roku szkolnym.