menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2012 by WM
   

WIADOMOŚCI

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GRUDZIĄDZU ODZNACZONY ZŁOTYM MedalEM Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
(14.11.2012)

     Dnia 14 listopada 2012 r. w sali sesyjnej grudziądzkiego ratusza odbyła się podniosła uroczystość. Sztandar Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu został odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Aktu dekoracji sztandaru dokonał minister Andrzej Krzysztof Kunert, Sekretarz Rady.

   

     Podczas tej doniosłej uroczystości srebrne medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej wręczono Marlenie Treichel, dyrektorowi ZSO nr 1 i ppłk. Jackowi Treichel z DWiPO MON.
     Ponadto, minister Andrzej Krzysztof Kunert w imieniu Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył Medalem Pro Patria Eugenię Dziemiańczuk, prezes Oddziału Związku Sybiraków w Grudziądzu oraz Tadeusza Biernata i Henryka Wiśniewskiego, członków Oddziału.
     Uroczystość była też okazją do wręczenia odznak Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanych przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymali je nauczyciele ZSO nr 1 Aneta Tadrowska, Anna Stempień i Paweł Górecki

     Na uroczystości byli obecni:
- Minister Andrzej Krzysztof Kunert, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
- Pani Teresa Baranowska, Naczelnik Rady OPWiM
- Pan Adam Siwek, Naczelnik Rady OPWiM
- Pan Tomasz Szymański, poseł Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
- Pan Michał Wojtczak, senator RP
- Pan Zbigniew Ostrowski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
- Pan Andrzej Siemianowski, Kujawsko-Pomorski Wicekuratora Oświaty
- Pan Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza
- Pan Przemysław Ślusarski, Wiceprezydent Grudziądza
- komandor Wojciech Sowa, Dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni
- podpułkownik Sławomir Gutman, zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Logistyki
- podpułkownik Marek Magowski, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień
- Pani Karola Skowrońska, Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu
- Pan Andrzej Cherek, Naczelnika Wydziału Edukacji w Grudziądzu
- starszy brygadier Leszek Głowacki, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
- Pan Jan Przeczewski, Komendant Staży Miejskiej w Grudziądzu
- nadkomisarz Marzena Solochewicz-Kostrzewska, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu
- Pani Eugenia Dziemiańczuk, Prezes Związku Sybiraków, Oddział w Grudziądzu
- Pan Tadeusz Rauchfleisz, Przewodniczący Koła Miłośników Dziejów Grudziądza
- podpułkownik rezerwy Ryszard Fierek, Prezes Wojskowego Koła PTTK OseSeK
- Pan Krzysztof Pilewski, przedstawiciela Nadleśnictwa Jamy.

 

    Po wprowadzeniu sztandaru ZSO nr 1 i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza  oraz Ministra Andrzej Kunert, Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

     

   

     W swoim wystąpieniu Pani Marlena Treichel, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu, powiedziała:
- Znajomość Ojczyzny i jej dziejów jest zarówno obowiązkiem jak i wartością którą ciągle, na nowo, powinna odkrywać szkoła. Odnajdywanie owej wartości jest chlubnym kontynuowaniem tradycji polskiej szkoły, która będąc wierna narodowej spuściźnie, przekazywała solidną wiedzę, kształtowała świadomość narodową i obywatelską oraz szacunek dla dobra wspólnego, a co za tym idzie - wychowywała w poczuciu patriotyzmu. Tę tradycję staramy się  dziś w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu chronić i przekazać dzieciom i młodzieży.
- Celem i zadaniem naszego zespołu jest dbałość o wszechstronny rozwój młodego człowieka, między innymi poprzez kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i postaw patriotycznych. Pracując z dziećmi i młodzieżą, nauczyciele zobowiązani są do kształtowania pozytywnej postawy wobec Ojczyzny. Zespół Szkół jest placówką oświatową łączącą w codziennej działalności kształcenie młodzieży z patriotycznym wychowaniem młodego pokolenia. Młodzież wspólnie z całym gronem pedagogicznym w sposób systematyczny i przemyślany realizuje różnorodne przedsięwzięcia mające na celu utrzymywanie i pogłębiane wiedzy historycznej oraz pamięci o dokonaniach swoich poprzedników. Znajomość Ojczyzny, jej historii i kultury to nie tylko w naszej szkole książkowa wiedza o niej, ale przede wszystkim - znajomość miejsc, które stanowią polskie sacrum. To pamięć, która tworzy tożsamość. Jest to też obowiązek bycia w miejscach, które tworzyły i tworzą dziedzictwo narodowe.
- Przygotowanie do refleksji, jaka powinna towarzyszyć odwiedzającym miejsca pamięci narodowej, rozpoczynają już uczniowie najmłodszych klas od składania kwiatów i zapalania zniczy na grobie partyzanta czy żołnierza, który znajduje się na miejscowym cmentarzu lub w pobliskim lesie. Kolejnym elementem są  podróże historyczno-kulturowe, znajdujące swoje miejsce  w procesie edukacji patriotycznej i  wychowania obywatelskiego. Budzą  nastroje, sentymenty, uczucia dumy z narodowych wartości, pomagają utożsamiać się z tymi, którzy niejednokrotnie - mówiąc językiem Jana Pawła II – tę miłość do Polski nadpłacili samym sobą. Ich groby, pomniki, znaki upamiętnienia są niemal w każdym miejscu.
- Nasza szkoła przekazuje swoim wychowankom obowiązek troski o dziedzictwo własnej przeszłości i umacnia w nich poczucie tożsamości. Z tej powinności nic nie może jej zwolnić, ale nasze działania patrzą też w przyszłość, nie zapominając o przeszłości. Staramy się zbudować pomost między przeszłością i przyszłością, pokazując jak korzystać z przeszłości dla konkretnych wyzwań jutra. Przejawia się to w umocnieniu obywatelskości, promocji szkoły, samorządu i polskich sukcesów oraz podkreślaniu momentów dumy ze wspólnej historii.  Jednym z filarów nowoczesnego patriotyzmu jest też aktywność obywatelska. Wspieramy i realizujemy jako szkoła wspólnie z uczniami i rodzicami  wszelkie inicjatywy służące uwolnieniu obywatelskiej energii. Na szeroką skalę podjęliśmy współpracę z wojskiem, organizacjami i instytucjami pozarządowymi i często wspólnie organizujemy bardzo istotne z punktu kształtowania postaw patriotycznych przedsięwzięcia. Wykazujemy dbałość o rozwijanie wśród uczniów obywatelskiej aktywności, rozwagi i inicjatywy. Widzimy wyraźną relację jako wychowawcy, iż w ten sposób można wiele niepożądanych zachowań wśród młodzieży rozwiązać sprawniej.

     Pani dyrektor przekazała też podziękowania za współpracę władzom samorządowym, wojewódzkim, przedstawicielom służb mundurowych i organizacji kombatanckich.

     Następnie uczennice Michalina Kaczmarek i Adrianna Witkowska przedstawiły prezentację multimedialną dotyczącą działalności szkoły w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej.

     Kolejnym punktem programu uroczystości było odczytanie postanowienia o nadaniu odznaczenia:
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadaje Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa.
Przewodniczący Rady Prof. Władysław Bartoszewski.
Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r.

i akt dekoracji sztandaru i osób odznaczonych.

 

     

   

   

   

     Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

     

   

         

     Uroczystość zakończyła część artystyczna.

   

     Goście mogli też zwiedzić, towarzyszącą uroczystości, wystawę zdjęć przygotowaną przez nauczycieli: Anetę Tadrowską, Annę Stempień, Włodzimierza Miselis i Pawła Góreckiego dokumentujących dokumentujących działalności szkoły w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej.

      Po zakończeniu uroczystości goście odwiedzili najpiękniejsze zakątki grudziądzkiej starówki.