Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Programy profilaktyczne

DZIEŃ DLA ZDROWIA

Cele:

        promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia,

        uświadamianie im zagrożeń związanych z używaniem różnych środków odurzających,

        kształtowanie postawy zainteresowań własnym zdrowiem,

        promowanie wiedzy o zdrowym odżywianiu, higienicznym trybie życia,

        uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

        podkreślenie wagi aktywności fizycznej i czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu,

        integrowanie środowiska uczniowskiego poprzez wspólną zabawę i zdrowe współzawodnictwo międzyklasowe,

        nauka współdziałania w zespole klasowym,

        nabywanie umiejętności kulturalnego kibicowania swoim koleżankom i kolegom.

Realizatorem programu jest szkolne koło LOP wraz z opiekunem, wychowawcami klas, pedagogiem, nauczycielami wychowania fizycznego, nauczycielami sztuki, przyrody, biologii oraz uczniami klas IV-VIII. Całe przedsięwzięcie opiera się na zorganizowaniu szeregu konkurencji, konkursów wiedzy o tematyce prozdrowotnej wraz z konkurencjami sportowymi. Uczniowie mają możliwość wykazania się umiejętnościami plastycznymi. Dla ubogacenia imprezy uczniowie przygotowują także stanowisko FIT ze zdrową żywnością. Na zakończenie, członkowie koła LOP przygotowują inscenizację z zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

„EKOKLASA” - OGÓLNOSZKOLNE WSPÓLZAWODNICTWO EKOLOGICZNE KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GRUDZIĄDZU

Cele:

        kształtowanie umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii poprzez udział w selektywnej zbiórce niebezpiecznych odpadów

        propagowanie ekologicznego stylu życia opartego na zasadach zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody,

        rozbudzanie zainteresowań przyrodniczo – ekologicznych,

        popularyzowanie nauk przyrodniczych przez naukę, działanie i zabawę

Organizatorem współzawodnictwa jest szkolne koło LOP. Nad przebiegiem czuwa komisja w składzie: opiekun koła LOP p. Witold Zygadlewicz, p. Iwona Szymańska, p. Aneta Tadrowska. Program skierowany jest do uczniów klas I-VIII i polega na corocznym współzawodnictwie klas o tytuł „EKOKLASY”. Każdego roku przygotowywany jest nowy regulamin, w którym ustalane są 4 zadania konkursowe (dwa nowe i dwa powtarzalne co roku). Ogłoszenie wyników współzawodnictwa oraz wręczenie nagród odbywa się podczas apelu podsumowującego rok szkolny. Puchary i dyplomy są sponsorowane przez kilka instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Nadleśnictwo „Jamy” oraz firmę REMONDIS.

BEZPIECZNY UCZEŃ – PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Cele:

        wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów,

        wskazywanie postaw i wzorców godnych naśladowania,

        umiejętność radzenia sobie uczniów w sytuacjach trudnych,

        integracja uczniów, nauczycieli, rodziców społeczności lokalnej,

        kontynuacja działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów,

        nauka i popularyzacja bezpiecznych zachowań,

        promocja zdrowego stylu życia i ograniczenie uzależnień wśród młodzieży,

        poprawa relacji interpersonalnych w grupach rówieśniczych,

        wzrost świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

        przygotowanie alternatywnej oferty zajęć profilaktycznych,

        integracja działań instytucji i organizacji działających na rzecz profilaktyki, w środowiskach dzieci i młodzieży.

Projekt powstał w wyniku współpracy Urzędu Miejskiego: Wydziału Edukacji, Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jednostek podległych Ratuszowi: Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W akcję włączą się również Komenda Miejska Policji i Straż Miejska. Głównym celem jest ograniczenie zjawisk patologii społecznych, a w szczególności alkoholizmu, narkomanii oraz ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą i innymi zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa. Podczas realizacji poszczególnych zajęć z kolejnych bloków tematycznych nauczyciele i uczniowie otrzymują odpowiednie materiały dydaktyczne i informacyjne. Warto dodać, że program „Bezpieczny Uczeń” w swojej konstrukcji zapewnia logiczną kontynuację treści profilaktycznych przez kolejne etapy edukacyjne, co daje bardzo duże prawdopodobieństwo przyjęcia przez uczniów pożądanych społecznie postaw i zachowań, a co za tym idzie pozwoli na ograniczenie zjawisk patologii społecznych.

AUTOCHODZIK – PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ

Cele:

        przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,

        zapoznanie dzieci z różnymi środkami komunikacji i transportu oraz wyjaśnienie ich znaczenia dla życia i bezpieczeństwa ludzi,

        tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu i przestrzeganiu zasad ruchu drogowego w celu bezpieczeństwa własnego i innych,

        poznanie budowy pojazdów,

        poznanie podstawowych elementów drogi i występujących dźwięków ulicznych,

        poznanie zasad bezpiecznego poruszania się pieszych,

        poznawanie podstawowych znaków drogowych,

        poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego

Program ten jest przeznaczony dla uczniów klas I-III i pokazuje w praktyce zasady ruchu drogowego i zachowania uczestników ruchu.

AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE – PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ

Cele:

        wyjaśnienie pojęć agresja i przemoc,

        omówienie form agresji i przemocy w szkole,

        uświadamianie czym charakteryzuje się agresor i jakie najczęściej przyjmuje postawy i czy można rozpoznać ofiarę przemocy,

        budowanie poczucia własnego bezpieczeństwa oraz zaproponowanie schematów zachowań i przyjmowanie bezpiecznych postaw,

        uświadamianie jak powinnyśmy się zachowywać zarówno w szkole jak i na ulicy, kiedy zetkniemy się z agresją ze strony innych osób,

        szukanie odpowiedzi na pytanie: czy i jak możemy przeciwdziałać zachowaniom agresywnym innych osób

Zajęcia prowadzone są w formie pogadanki, burzy mózgów.

BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO – PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ

Cele:

        przekazanie uczniom informacji na temat niebezpieczeństw, które grożą w różnych sytuacjach życiowych oraz sposobach ich unikania i reagowania,

        pouczenie na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas przerw lekcyjnych – wykształcenie prawidłowych reakcji na mogące występować zjawiska przemocy, wyłudzania pieniędzy,

        uświadomienie jak należy się zachować w kontakcie z osobą obcą,

        przedstawienie dzieciom informacji o bezpiecznych miejscach zabaw,

        przestrzeganie dzieci przed igraniem z niebezpiecznymi przedmiotami,

        zachęcanie dzieci do bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.

Program adresowany jest uczniów klas I-IV. Zajęcia prowadzone są w formie mini wykładu, pytań i odpowiedzi oraz burzy mózgów.

BEZPIECZNY INTERNET – PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ

Cele:

        budowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa,

        uświadomienie dzieciom jak bezpiecznie mogą czatować,

        budowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,

        uświadomienie uczniom, jakie powinni przyjmować postawy gdy ktoś za pośrednictwem Internetu namawia ich np. do spotkania,

        uświadomienie uczniom, jak chronić się w Internecie

Program ten adresowany jest dla klas IV-VI. Metodami realizacji programu są pogadanka, burza mózgów, praca w grupach, warsztaty

UZALEŻNIENIOM NIE – PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ

Cele:

        uświadomienie czym jest uzależnienie oraz środek psychoaktywny,

        ćwiczenia w kształtowaniu postawy asertywnej,

        uświadomienie młodzieży, jaka grupa osób jest najbardziej narażona na kontakt ze środkami uzależniającymi,

        uzmysłowienie uczniom, w jaki sposób można się uzależnić i jakie mogą być tego następstwa,

        zwrócenie uwagi na podejmowanie kroki w przypadku zauważenia, że ktoś ze znajomych zaczyna stosować środki psychoaktywne,

        budowanie zdrowego stylu życia

Program przeznaczony jest dla młodzieży klas VII i VIII. Formami pracy są pogadanka i burza mózgów.

MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI – PROGRAM EDUKACYJNY O DOJRZEWANIU

Cele:

        zdobycie określonej wiedzy i lepsze zrozumienie przemian fizycznych i emocjonalnych

            zachodzących w okresie dojrzewania,

        przyswojenie prawidłowej terminologii dotyczącej części ciała, dorastania i rozwoju,

        zaakceptowanie siebie i złagodzenie stresów związanych z dorastaniem

        uświadomienie sobie, że wraz z dojrzewaniem wzrasta odpowiedzialność za dbałość

           o swoje ciało i postępowanie.

Nasza placówka od kilku lat uczestniczy w programie „Między nami kobietkami”.

Program przeznaczony jest dla dziewcząt klas szóstych i stanowi wsparcie dla realizacji celów edukacyjnych na przedmiocie przyroda. Program stworzono przy współpracy recenzentów MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ, ginekologów i psychologów. Jest on wpisany na listę środków dydaktycznych zalecanych przez MEN do użytku szkolnego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną Prelegentkę Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble. Uczestniczki programu otrzymały specjalne zestawy edukacyjne. Program od ponad 10 lat funkcjonuje w całej Polsce.