Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Regulamin Ekoklasa

REGULAMIN OGÓLNOSZKOLNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA EKOLOGICZNEGO

O TYTYŁ „EKOKLASY”

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11

im. Jana Heweliusza w GRUDZIĄDZU

w roku szkolnym 2019/2020

XV edycja

 1. Organizatorem współzawodnictwa jest Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy Szkole Podstawowej nr 11 w Grudziądzu.
 1. Współzawodnictwo skierowane jest do uczniów szkoły podstawowej w trzech kategoriach wiekowych:

 

 1. 1)dla uczniów I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej),
 2. 2)dla uczniów II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej),
 3. 3)dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.
 4. 1)posługiwania się posiadaną wiedzą z zakresu ochrony środowiska, ekologii, w tym wiedzy leśnej orazprzyrodniczej z biologii, geografii i chemii,
 5. 2)podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska przez udział uczniów w selektywnej zbiórce surowców wtórnych i niebezpiecznych odpadów,
 6. 3)propagowania ekologicznego stylu życia opartego na zasadach zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody oraz na selektywnej zbiórce odpadów,
 7. 4)rozbudzania zainteresowań przyrodniczo-ekologicznych i zdrowotnych,
 8. 5)rozbudzania więzi emocjonalnych z przyrodą i środowiskiem naturalnym,
 9. 6)popularyzowania nauk przyrodniczych przez naukę, działanie i zabawę,
 10. 7)zdrowego współzawodnictwa międzyklasowego.
 11. 1)Współzawodnictwo przygotowuje i przeprowadza komisja konkursowa w składzie:
  1. a)Przewodniczący komisji konkursowej – P. Witold Zygadlewicz
  2. b)Opiekun Szkolnego Koła LOP – P. Witold Zygadlewicz
  3. c)Pozostali członkowie komisji: P. Iwona Szymańska, P. Justyna Burcz, P. Hanna Szulc - Lewandowska.
  4. KONKURS WIEDZY ”ZNAMY POLSKIE PARKI NARODOWE” (zadanie konkursowe nr 1).
  5. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII (zadanie konkursowe nr 2).
  6. „WIELKA PIĄTKA LASÓW KUJAWSKO – POMORSKICH” – czyli najciekawsza plastyczna lub fotograficzna prezentacja 5 najliczniej występujących gatunków drzew w lasach województwa kujawsko–pomorskiego
  7. TURNIEJ WIEDZY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ I ZDROWOTNEJ
  8. I.Zadanie konkursowe nr 1. Konkurs wiedzy „ZNAMY POLSKIE PARKI NARODOWE”
 12. W konkursie mogą wziąć udział 2 osoby z każdej klasy danego etapu edukacyjnego.
 13. Cele konkursu:
 14. Uczestnicy oceniani są indywidualnie, a uzyskane przez nich punkty z testu będą w każdej klasie sumowane i na tej podstawie przyznawane miejsca zespołowo.
 15. Przewidywany czas pisania testu wyniesie ok. 45 minut (w przypadku klas I – III czas ten może być wydłużony).
 16. Zakres tematyczny konkursu:
 17. Test zostanie przeprowadzony w listopadzie 2019 r. Ostateczne wyniki tej konkurencji zostaną ogłoszone na tablicy samorządu szkolnego oraz na stronie internetowej szkoły.
 18. UWAGA!!!
 19. W konkurencji tej biorą udział wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 11, począwszy od września 2019 r. do końca kwietnia 2019 r. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu rozliczania odpadów o jeden miesiąc.
 20. Do czasu rozpoczęcia zbiórki każda klasa przygotowuje we własnym zakresie pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów w swoich salach lekcyjnych.
 21. Począwszy od początku roku szkolnego, co około 2 miesiące wyznaczeni przez wychowawców klas uczniowie przynoszą zebrane baterie do wyznaczonego miejsca (planowane są cztery zbiórki).      
 22. O ostatecznych wynikach tej rywalizacji decydować będzie liczba przyniesionych baterii przez poszczególne klasy.
 23. O przyznaniu punktów klasyfikacyjnych wliczanych do współzawodnictwa o tytuł EKOKLASY decydują ostateczne miejsca zajęte przez poszczególne klasy w tej konkurencji.
 24. Wyniki z przebiegu konkurencji będą ogłaszane na stronie internetowej szkoły.
 25. Konkurencja ta odbywa się przy współpracy z firmą REMONDIS.
  1. Konkurencja kierowana jest do wszystkich chętnych uczniów zespołu szkół.
  2. Zadanie polega na wykonaniu plakatów lub posterów zawierających rysunki i / lub zdjęcia 5 najliczniej występujących gatunków drzew żyjących w lasach województwa kujawsko - pomorskiego. Wskazane jest, aby każde zdjęcie lub rysunek opatrzone było ciekawym komentarzem autora, który ukaże ważniejsze informacje o prezentowanym drzewie (np.: jego wysokość, długość życia, największa osiągana średnica pnia, ciekawostki związane z życiem i wykorzystaniem drzewa, przybliżony skład procentowy danego gatunku itp.).
  3. Z każdej klasy można złożyć max 5 prac (jeżeli ilość prac konkursowych będzie większa, to o ostatecznym złożeniu pracy mogą zadecydować eliminacje przeprowadzone w klasie).
  4. Informacje dla uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w konkurencji:
   1. wymagane są zdjęcia i / lub rysunki ukazujące 5 gatunków najliczniej występujących drzew w lasach województwa kujawsko – pomorskiego, w tym: 2 gatunki iglaste i 3 gatunki liściaste + ciekawe ich opisy - (patrz raporty o stanie lasów województwa kujawsko - pomorskiego),
   2. autorami pracy konkursowej może być osoba indywidualna lub grupa uczniów z danej klasy w ilości nie przekraczającej 3 osób,
   3. plakat lub poster o formacie A3 (wymiary 297×420 mm) należy odpowiednio podpisać:
   4. Kryteria i zasady oceny prac konkursowych.
    1. jakość rysunków i / lub zdjęć, na których przestawiono wybrane gatunki drzew (od 0 do 5 punktów),
    2. ciekawe komentarze autorów rysunków i / lub zdjęć zamieszczonych na plakacie lub posterze (od 0 do 5 punktów ),
    3. estetyką złożonej pracy oraz poprawność doboru gatunków drzew (od 0 do 5 punktów). Za każde błędne wskazanie drzewa odejmuje się po 1 punkcie.
    4. Za każdą złożoną pracę konkursową klasa może uzyskać na swoje konto od 0 do 15 punktów. Każda złożona praca bierze udział w ewidencjonowaniu punktów klasyfikacyjnych dla danej klasy we współzawodnictwie o tytuł EKOKLASY.
    5. Każda klasa, która złoży na konkurs max ilość 5 plakatów lub posterów otrzyma dodatkowo 20 punktów, które wliczone zostaną do klasyfikacji generalnej o tytuł EKOKLASY.
   5. Autorzy 3 najciekawszych prac (w poszczególnych grupach wiekowych) zostaną wyróżnieni nagrodami.
   6. Wyniki tej konkurencji zostaną ogłoszone w kwietniu 2020r. na tablicy samorządu szkolnego oraz na stronie internetowej szkoły.
    1. Każda klasa typuje po jednym dwuosobowym zespole uczniów, którzy wezmą udział w turnieju wiedzy ekologicznej i zdrowotnej, organizowanym w formie testu sprawdzającego, dostosowanego do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na danym etapie edukacyjnym.
    2. Test rozwiązywany będzie zespołowo.
    3. 3)Test będzie składał się z 30 pytań, w tym z 20 pytań za 1 punkt i z 10 pytań za 2 punkty. W sumie za test zespół może uzyskać maksymalnie na konto klasy 50 punktów klasyfikacyjnych zaliczanych do współzawodnictwa o tytuł EKOKLASY.
    4. Planowany termin przeprowadzenia turnieju to marzec/kwiecień 2020 roku.
    5. Zespoły uczniów, które zajmą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zostaną wyróżnione nagrodami.
    6. Wyniki turnieju zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
    7. O przyznaniu punktów klasyfikacyjnych wliczanych do współzawodnictwa o tytuł EKOKLASY decydują ostateczne miejsca zajęte przez poszczególne zespoły klasowe w tej konkurencji. Za zajęcie:
   7. Tytuł EKOKLASY Szkoły Podstawowej nr 11 w Grudziądzu w roku szkolnym 2019/2020 otrzymają te klasy, które w podsumowaniu punktacji z 4 zadań konkursowych uzyskają w swoich kategoriach wiekowych największą ilość punktów klasyfikacyjnych.
   8. Zadania konkursowe oceniane są kryterialnie i w związku z tym nie przewiduje się odwołań od decyzji komisji konkursowej.
   9. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej.
   10. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonane za zgodą przewodniczącego komisji konkursowej.
   11. 4)Nagrody dla laureatów poszczególnych konkursów zostaną wręczone indywidualnie.
 1. Celem współzawodnictwa jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności i postaw:
 1. Organizacja i przebieg współzawodnictwa:

              

           2) Ustala się 4 rodzaje zadań konkursowych:

      

     (zadanie konkursowe nr 3).

     (zadanie konkursowe nr 4).

                  

   3) Ustala się następujące reguły przebiegu i zasady oceniania oraz ogłaszania

       wyników poszczególnych konkurencji:

1.  Konkurs odbędzie się w formie pisemnej (test składający się z 30 pytań z odpowiedziami

     jednokrotnego wyboru).

                       a) upowszechnianie wiedzy o polskich parkach narodowych,

       b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przyrodniczych uczniów,

c) rozbudzanie twórczego myślenia, potrzeby samokształcenia i doskonalenia.

Konkurs obejmuje elementy treści podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych oraz wiadomości wykraczające poza program nauczania z zakresu znajomości polskich parków narodowych, w tym: położenie danego parku, jego symbol, cechy krajobrazu parku, charakterystyczne rośliny i zwierzęta ( również chronione ) na terenie parku, inne ciekawostki związane z parkiem.

W klasach I – III dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uproszczonego konkursu wiedzy o Polskich Parkach Narodowych (może on być w formie pisemnej lub ustnej z ograniczonym zakresem wiedzy).

Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do nauczycieli nauczania zintegrowanego.

               9) O przyznaniu punktów klasyfikacyjnych wliczanych do współzawodnictwa

                   międzyklasowego o tytuł EKOKLASY decydują ostatecznie miejsca zajęte przez

                   poszczególne zespoły klasowe w tej konkurencji. Za zajęcie:

     - I miejsca klasa otrzymuje 50 punktów klasyfikacyjnych,

- II miejsca klasa otrzymuje 40 punktów klasyfikacyjnych,

- III miejsca klasa otrzymuje 30 punktów klasyfikacyjnych,

- IV miejsca klasa otrzymuje 20 punktów klasyfikacyjnych,

- V miejsca klasa otrzymuje 10 punktów klasyfikacyjnych.

- VI miejsce klasa otrzymuje 5 punktów klasyfikacyjnych.

             10)Zdobywcy trzech pierwszych miejsc - w rozliczeniu indywidualnym (w

                   poszczególnych grupach wiekowych) zostaną wyróżnieni nagrodami na apelu

                   podsumowującym rok szkolny.

 

             II. Zadanie konkursowe nr 2 – SELEKTYWNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

Za zajęcie:

- I miejsca klasa otrzymuje 50 punktów klasyfikacyjnych,

- II miejsca klasa otrzymuje 40 punktów klasyfikacyjnych,

- III miejsca klasa otrzymuje 30 punktów klasyfikacyjnych,

- IV miejsca klasa otrzymuje 20 punktów klasyfikacyjnych,

- V miejsca klasa otrzymuje 10 punktów klasyfikacyjnych,

- VI miejsce klasa otrzymuje 5 punktów klasyfikacyjnych

            III. Zadanie konkursowe nr 3 – „WIELKA PIĄTKA LASÓW KUJAWSKO-

                   POMORSKICH” – czyli najciekawsza plastyczna lub fotograficzna prezentacja

                   pięciu najliczniej występujących gatunków drzew żyjących w lasach

                   województwa kujawsko-pomorskiego.

Rysunek lub zdjęcie powinno ukazywać najważniejsze cechy charakteryzujące dany gatunek drzewa (pokrój, kształt korony, dopuszczalne jest również rozbicie niektórych cech, np.: kształt liścia, wygląd kwiatu, owocu itp.).

- imię / imiona i nazwisko / nazwiska autorów pracy oraz klasa,

                         e) prace będą przyjmowane przez przewodniczącego komisji konkursowej w

                               sali nr 49 w terminie do końca lutego 2020r.

     Przy ocenie plakatów lub posterów będą brane pod uwagę:

10) Najciekawsze prace konkursowe zostaną wyeksponowane w formie wystawy

       pokonkursowej na holu głównym szkoły.

              11) O przyznaniu punktów klasyfikacyjnych wliczanych do współzawodnictwa

                   międzyklasowego o tytuł EKOKLASY decydują ostatecznie miejsca zajęte przez

                  poszczególne zespoły klasowe w tej konkurencji.

                     Za zajęcie:

     - I miejsca klasa otrzymuje 50 punktów klasyfikacyjnych,

- II miejsca klasa otrzymuje 40 punktów klasyfikacyjnych,

- III miejsca klasa otrzymuje 30 punktów klasyfikacyjnych,

- IV miejsca klasa otrzymuje 20 punktów klasyfikacyjnych,

- V miejsca klasa otrzymuje 10 punktów klasyfikacyjnych.

- VI miejsce klasa otrzymuje 5 punktów klasyfikacyjnych.

       IV. Zadanie konkursowe nr 4 – „Turniej wiedzy o tematyce ekologicznej  

i zdrowotnej”

W przypadku klas młodszych (I-III szkoły podstawowej)

dopuszcza się możliwość zmiany formy przeprowadzenia tego konkursu.

- I miejsca klasa otrzymuje 50 punktów klasyfikacyjnych,

- II miejsca klasa otrzymuje 40 punktów klasyfikacyjnych,

- III miejsca klasa otrzymuje 30 punktów klasyfikacyjnych,

- IV miejsca klasa otrzymuje 20 punktów klasyfikacyjnych,

- V miejsca klasa otrzymuje 10 punktów klasyfikacyjnych,

                     - VI miejsce klasa otrzymuje 5 punktów klasyfikacyjnych

 

4. Zasady ustalenia oraz termin ostatecznego ogłoszenia wyników współzawodnictwa

     klas o tytuł EKOKLASY Szkoły Podstawowej nr 11 w Grudziądzu w

     roku szkolnym 2019/2020.

            

W przypadku zebrania przez najlepsze klasy takiej samej ilości punktów klasyfikacyjnych w danej kategorii wiekowej dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowego zadania konkursowego, które zostanie ustalone, ogłoszone i przeprowadzone przez komisję konkursową.

 

Ogłoszenie wyników współzawodnictwa oraz uroczyste wręczenie Pucharu EKOKLASIE danego etapu edukacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 nastąpi na apelu podsumowującym rok szkolny.

 

        5. Postanowienia końcowe.

5) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w ilości

     przyznawanych nagród.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

WITOLD ZYGADLEWICZ