Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wewnątrzszkolny System Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ
EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. JANA HEWELIUSZA
W GRUDZIĄDZU

1.

Przepisy ogólne.

2.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.

3.

Zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

4.

Informowanie ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o postępach i osiągnięciach edukacyjnych oraz zachowaniu.

5.

Ogólne kryteria oceniania.

6.

Ukończenie nauki w szkole podstawowej i gimnazjum.

7.

Sprawdzian po szkole podstawowej i egzamin gimnazjalny.

8.

Ewaluacja szkolnego systemu oceniania.

* * *

Rozdział 1

§ 1


1. Wewnątrzszkolny system oceniania, zwany dalej WSO, został opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.(DzU z 2007r. nr83, poz.562, z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

2. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi załącznik do Statutu Zespołu.

3. Wewnątrzszkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej oraz egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

4. Integralnym składnikiem WSO są przedmiotowe systemy oceniania, zwane PSO, stanowiące załączniki do WSO.

5. Przepisów WSO nie stosuje się do dzieci z upośledzeniem umysłowym w stanie głębokim.

6. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.

 


Rozdział 2


§ 2

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowania ucznia.

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej, określonych w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 3


1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 11ust.5, § 13 ust.2, i §11 ust.7, § 13 ust.4.
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 10 ust. 1, i § 26 ust. 2;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 4


1. Ilekroć w szkolnym systemie oceniania jest mowa o zajęciach edukacyjnych, to należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów ( bloków przedmiotowych ) lub realizacja ścieżek edukacyjnych.

2. Wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanego programu nauczania, na poszczególne oceny klasyfikacyjne opracowują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych w oparciu o jednolite ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych ustalone w szkolnym systemie nauczania. W przypadku zmiany programu nauczania nauczyciel opracowuje wymagania edukacyjne do 10 września danego roku szkolnego.

3. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia wchodzące w blok przedmiotowy.

4. Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych każdego roku szkolnego ( do 15 września ) informują uczniów o :
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5. Wychowawca klasy na godzinie z wychowawcą w pierwszej połowie września każdego roku szkolnego informuje uczniów o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Wychowawca na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) ( do 10 października ) informuje o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4)o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
5)skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 5


1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego , organizuje się, w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi wymaga zgody rodziców ( prawnych opiekunów ).

3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów:
1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego-na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na po9dstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
2) ) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,w ym poradni specjalistycznej-na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punkcie 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedogogiczną w szkole- na podstawie rozpoznania -2-
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedogogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

4.a. Opinia poradni psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych problemach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu 3 klasy szkoły podstawowej niż do ukończenia szkoły podstawowej.
4b. Na wniosek nauczyciela i po uzyskaniu zgody rodziców opinia, o której mowa w punkcie 4a może być wydana także uczniowi gimnazjum.

§ 6


1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zwalnia ucznia na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki.

3. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej , zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauczania drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8. Przez specyficzne trudności w uczeniu się, należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania precepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.

§ 7


1. Zaliczanie i ocenianie treści i umiejętności ścieżek edukacyjnych (w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej) dokonuje nauczyciel, który realizuje je w ramach nauczanego przedmiotu lub w postaci odrębnych, modułowych, kilkugodzinnych zajęć.

2. Ścieżki edukacyjne realizowane w ramach nauczania różnych przedmiotów są oceniane w ramach tych zajęć zgodnie z przyjętą skalą ocen.

3. Ścieżki edukacyjne realizowane w postaci odrębnych, modułowych, zajęć są zaliczane lub oceniane oceną, którą jako ocenę bieżącą – cząstkową wpisuje się do wcześniej określonych, znanych uczniom, zajęć edukacyjnych (przedmiotów ).

§ 8


1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry ( okresy ).

2. Podział roku szkolnego na semestry wyznacza klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

3. Termin klasyfikacji śródrocznej w sprawie zatwierdzenia śródrocznych wyników klasyfikowania ustala dyrektor na tydzień przed klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, zgodnie z § 11 ust. 2.

4. Termin klasyfikacji rocznej w sprawie zatwierdzenia rocznych wyników klasyfikowania ustala dyrektor na dwa ostatnie tygodnie poprzedzające zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§ 9


1. Poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej „stopniami”.

2. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
1) bieżące – cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części wymagań edukacyjnych,
2) klasyfikacyjne śródroczne i roczne, określające ogólny poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia i postępy w tym zakresie.

3. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z poszczególnych przedmiotów nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

3. Niektóre zajęcia edukacyjne mogą być tylko zaliczane.

§ 10


1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych na trzech poziomach edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący -6,
2) stopień bardzo dobry -5,
3) stopień dobry - 4,
4) stopień dostateczny -3,
5) stopień dopuszczający -2,
6) stopień niedostateczny – 1

2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym stopniu lekkim są ocenami w skali od 1 do 6, a kryteria ich wystawienia dostosowane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

3. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:
1) kartkówki,
2) sprawdziany,
3) prace klasowe,
4) odpowiedzi ustne,
5) zadania domowe,
6) ćwiczenia praktyczne,
7) aktywność ucznia podczas zajęć,
8) działalność pozalekcyjna ucznia,
9) zadania problemowe i inne prace twórcze,
10) inne formy wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych określone w przedmiotowych systemach oceniania.

5. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie
i w różnych formach.

6. Na ocenę oprócz stopni składają się słowne i pisemne recenzje, uwagi, opinie, spostrzeżenia i informacje nauczyciela.

7. W klasach IV - VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum w przypadku punktowego oceniania zadań w pracach pisemnych uczeń musi osiągnąć następujące kryteria procentowe poprawnych odpowiedzi:

Stopień
Kryteria procentowe
- na stopień niedostateczny (1)
- na stopień dopuszczający (2)
- na stopień dostateczny (3)
- na stopień dobry (4)
- na stopień bardzo dobry (5)
- na stopień celujący (6)
0% - 29%
30% - 49%
50% - 69%
70% - 89%
90% -100%
ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na
ocenę bardzo dobrą i poprawnie wykonał zadania na ocenę celującą.

8. Pisemne prace (sprawdziany) są obowiązkowe.

9. Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może pisać danego sprawdzianu w terminie ustalonym dla klasy, nauczyciel dokonuje obiektywnej oceny sytuacji i wyznacza dla niego drugi termin lub określa inny sposób sprawdzenia wiadomości zgodnie z PSO dla danych zajęć edukacyjnych.

10. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

11.Informowanie o zakresie i terminie pisemnych sprawdzianów wiadomości
i umiejętności:
1) sprawdziany ( prace klasowe ) obejmujące materiał powyżej 3 ostatnich godzin
lekcyjnych muszą być zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
2) w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jeden taki sprawdzian, a w ciągu
tygodnia nie więcej niż trzy,
3) terminy prac są wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem,
4) pisemne sprawdziany muszą być ocenione i omówione na lekcji w terminie
5) krótkie sprawdziany, tzw. kartkówki obejmujące zakres materiału z trzech
ostatnich lekcji lub pracy domowej nie muszą być zapowiadane.

12. Wychowawca raz w miesiącu ocenia zachowanie uczniów zgodnie z przyjętą skalą, określoną:
1) I etap edukacyjny w „ Karcie zachowania ucznia klas I- III”,
2) II i III etap edukacyjny w „ Regulaminie ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania”.

§ 11


1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj- nych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu.

3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §13 ust.2 i § 11ust.7.

4.W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne dla II i III etapu edukacyjnego ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący ( cel. ) - 6
2) stopień bardzo dobry ( bdb. ) - 5
3) stopień dobry ( db. ) - 4
4) stopień dostateczny ( dst. ) - 3
5) stopień dopuszczający ( dop. ) - 2
6) stopień niedostateczny ( ndst. ) - 1

6. Ocena klasyfikacyjna śródroczna zachowania dla I etapu edukacyjnego jest oceną opisową. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania określa „Regulamin ustalania oceny zachowania” ( załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1).

7.Ocenę klasyfikacyjną śródroczną z zachowania dla II i III etapu edukacyjnego ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

8. Szczegółowe kryteria i zasady ustalania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej zachowania dla wszystkich etapów edukacyjnych - zawiera „Regulamin ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania” ( załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1).

9. Przy ustalaniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuację nauki
w semestrze programowo wyższym szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków na zajęciach wyrównawczych lub przez doraźną pomoc.

11. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

12. Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych ma prawo do jej poprawienia w drugim semestrze w terminie ustalonym przez nauczyciela.

13. Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

§ 12


1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie §13ust.3.

3. Klasyfikacja roczna, na II i III etapie edukacyjnym polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §13ust.2, §13ust.4.

5. Dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania..

§ 12a


1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.Zakres tematyczny problemu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza jego treść.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie jego etapów;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor w porozumieniu z radą pracowniczą.

6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (do końca września), w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu.

7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego ma wpływ na ocenę z zachowania.

7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
Na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 13


1. W klasach I-III szkoły podstawowej roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

2. Roczne oceny klasyfikacyjne począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący ( cel. ) - 6
2) stopień bardzo dobry ( bdb. ) - 5
3) stopień dobry ( db. ) - 4
4) stopień dostateczny ( dst. ) - 3
5) stopień dopuszczający ( dop. ) - 2
6) stopień niedostateczny ( ndst. ) – 1

3. W klasach I-III szkoły podstawowej rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

4. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

5. Szczegółowe kryteria i zasady ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania - zawiera „Regulamin ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania” ( załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1),

6. Przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem punktu 8 i 9.

8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

9 Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

10. Roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy.

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną roczną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

13.Uczeń klas I- III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne zostały ocenione pozytywnie.

14. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klas I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

15. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I- III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców( prawnych opiekunów) ucznia.

16. Uczeń II i III etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §13ust.9.

17. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego w szkole podstawowej promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym programem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

18.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem

19. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.18, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

20.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany.”

21.Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji rocznej może zdawać egzamin klasyfikacyjny ( rozdział 3 §17).
 

 

Rozdział 3.

§ 14


1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą wystąpić do dyrektora szkoły o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w terminie dwóch dni po przekazaniu informacji o ocenach przewidywanych.

2. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest złożenie przez ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) pisemnego podania do dyrektora szkoły w sprawie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. Podanie powinno zawierać uzasadnioną motywację odwołania od przewidywanej oceny:
a) długotrwała choroba ucznia,
b) choroba nauczyciela,
c) zbyt mała liczba ocena cząstkowych ( niewystarczająca częstotliwość oceniania przez nauczyciela).

3. Po konsultacji z nauczycielem zajęć edukacyjnych lub wychowawcą dyrektor podejmuje decyzję, o której informuje pisemnie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów).

4. Warunkiem poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest zdanie pisemnego sprawdzianu wielopoziomowego na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub rodzice ( prawni opiekunowie).

5. Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej za wyjątkiem takich przedmiotów jak plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Pytania ( ćwiczenia, zadania praktyczne ) sprawdzianu opracowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, po konsultacji z nauczycielami z zespołu przedmiotowego zgodnie z opracowanymi wymaganiami edukacyjnymi dla danych zajęć edukacyjnych.

7.Termin przeprowadzenia sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) , nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

8. Nie zaliczenie sprawdzianu lub napisanie go na ocenę niższą od przewidywanej, powoduje podtrzymanie ustalonej pierwotnie oceny.

9.Rodzice mają prawo wglądu do sprawdzianu po dokonaniu przez nauczyciela jego sprawdzenia i oceny.

§ 15


1.Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone pisemnie do dyrektora szkoły od dnia ustalenia tej oceny nie później jednak niż w ciągu do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

4. Termin przeprowadzenia sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ) do 20 sierpnia.

5. Dla przeprowadzenia sprawdzianu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

6. Pytania ( ćwiczenia, zadania praktyczne ) sprawdzianu proponuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, po konsultacji z nauczycielami wchodzącymi w skład komisji, przedstawia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia.

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania ( pytania ) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniana w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §16ust.1.

11.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie , wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 16


1. Uczeń klasy IV – VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, o czym informuje ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) w formie pisemnej.

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1)dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji:
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Pytania ( ćwiczenia, zadania praktyczne ) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych ) musi odpowiadać wymaganiom stopnia dopuszczającego
i zawierać wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 10.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

11. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

12. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni od
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, stosuje się odpowiednio przepisy rozdział 3, §15.

§ 17


1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji rocznej z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego rocznie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,
2)spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa ust. 5 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Uczniowi nie ustala się oceny z zachowania.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ).W przypadku ucznia nieklasyfikowanego śródrocznie egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się do końca marca, a ucznia nieklasyfikowanego rocznie egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w
obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela tych samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ( prawni opiekunowie ).

11. Pytania ( ćwiczenia, zadania praktyczne ) egzaminacyjne proponuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, a zatwierdza w przypadku rocznego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły . Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych ) musi odpowiadać wymaganiom stopnia dopuszczającego i zawierać wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania.

12. Tryb przeprowadzania egzaminu, a w szczególności liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ucznia.

13. Z przeprowadzonego egzaminu rocznego sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ustalone oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

14.Ustalona przez nauczyciela w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.12.

15.Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do klasyfikacyjnego egzaminu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do klasyfikacyjnego egzaminu w wyznaczonym terminie nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższe lub nie kończy szkoły.

 

.

§ 18


1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów ).

2. Nauczyciel wpisuje oceny do dzienniczka ucznia.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ), sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom ) do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Zwrócone prace nauczyciel jest zobowiązany przechowywać przez bieżący rok szkolny.

5. Wychowawcy wpisują co miesiąc ocenę zachowania do dzienniczka ucznia. Rodzice (prawni opiekunowie ) potwierdzają otrzymaną informację podpisem.

6. Szczegółowe informacje dotyczące postępów, trudności, specjalnych uzdolnień, osiągniętych ocen klasyfikacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzice uzyskują na zebraniach z rodzicami ( zgodnie z przyjętym harmonogramem w danym roku szkolnym, ale nie mniej niż 4 w ciągu roku szkolnego ) oraz podczas rozmów indywidualnych.

7. Miesiąc przed klasyfikacją śródroczną ( roczną ) wychowawca informuje oddzielnym pismem o przewidywanych dla ucznia semestralnych ( rocznych ) ocenach niedostatecznych. i obniżonej ocenie zachowania. Potwierdzoną podpisem rodziców ( prawnych opiekunów ) informację wychowawca załącza do dokumentacji klasy ( dziennika lekcyjnego ).

8. Dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele informują ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych roczny w formie pisemnej. Rodzice potwierdzają otrzymaną informację podpisem.

9. Przewidywaną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz zachowania nauczyciel wpisuje w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej.

10. W przypadku braku podpisu rodzica (prawnego opiekuna) pod informacją o przewidywanych ocenach rocznych wychowawca podejmuje dodatkowe działania:
1) informuje rodzica telefonicznie,
2) zaprasza rodzica do szkoły,
3) zawiadamia rodzica listownie.

11. Na tydzień przed śródrocznym (rocznym – nie później niż do 10 czerwca) posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele informują ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) o ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych (rocznych ) poprzez wpis oceny do dzienniczka ucznia. Rodzice potwierdzają otrzymaną informację podpisem.

12. W przypadku braku podpisu rodzica (prawnego opiekuna) pod informacją o ocenach śródrocznych (rocznych) wychowawca podejmuje dodatkowe działania:
1) informuje rodzica telefonicznie,
2) zaprasza rodzica do szkoły,
3) zawiadamia rodzica listownie.
9
13. W klasach I-III informacje o śródrocznych (rocznych) postępach
w nauce i zachowaniu ucznia zawiera karta „Ocena opisowa”
Na tydzień przed śródrocznym (rocznym – nie później niż do 10 czerwca) posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele zapoznają ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) z kartą „ Oceny opisowej”.
Arkusz ocen ucznia klas I-III zawierający ocenę opisową zachowania i zajęć edukacyjnych jest sporządzany komputerowo.

 

§ 19


1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania dla trzech poziomów edukacyjnych:

1) Stopień celujący ( poziom wykraczający ) otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności wynikające z realizowanego programu nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
oraz
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza wymagania edukacyjne tej klasy
lub
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się co najmniej do finałów na szczeblu wojewódzkim.

2) Stopień bardzo dobry ( poziom wymagań dopełniający ) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi realizowanego programu nauczania przedmiotu w danej klasie
oraz
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w wymaganiach edukacyjnych ( programie nauczania ), potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania
zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3) Stopień dobry ( poziom wymagań rozszerzający ) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował w dużym stopniu wiadomości i umiejętności określone wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania w danej klasie
oraz
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje ( wykonuje ) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

4) Stopień dostateczny ( poziom wymagań podstawowy ) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania w danej klasie, które są konieczne do dalszego kształcenia
oraz
b) rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

5) Stopień dopuszczający ( poziom wymagań konieczny ) otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu ( wiadomości i umiejętności niższe niż wymagania podstawowe ), ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki na poziomie programowo wyższym
oraz

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :
a) nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami edukacyjnymi w danej klasie, które są konieczne do dalszego kształcenia, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
oraz
b) nie jest w stanie rozwiązać ( wykonać ) zadań o niewielkim ( elementarnym ) stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.  

 

.

§ 20


1. Uczeń kończy szkołę podstawową , jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą
składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu .

1a. Sprawdzian składa się z dwóch części ( rok szkolny 2014/2015)i obejmuje:
1) wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie
wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście
historycznym i przyrodniczym,
2) wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego

2. Uczeń kończy gimnazjum , jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego obejmującego wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
2a. Egzamin gimnazjalny obejmuje:
1) część pierwsza humanistyczna – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
2) część druga matematyczno-przyrodnicza- wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
4) część trzecia – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

3. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej ( pkt 1), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4, 75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  

 

§ 21


1. Sprawdzian w klasie szóstej i egzamin gimnazjalny w klasie trzeciej przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna i ma on charakter powszechny i obowiązkowy.

2. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań .

3.a W klasie VI szkoły podstawowej (rok szkolny 2014//2015) i III gimnazjum jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin obejmujący wymagania ustalone w postawie programowej kształcenia ogólnego.

4. Uczniowie klas VI szkoły podstawowej (rok szkolny 2014//2015) przystępują do części drugiej sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjski i włoskiego.

4.a Uczniowie klas III gimnazjum przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjski i włoskiego.

5. Do części drugiej sprawdzianu i części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zobowiązani przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą przystąpić uczniowie, którzy nie kontynuowali nauki języki obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla drugiego etapu edukacyjnego.

6. Rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego wskazującą język obcy nowożytny z którego uczeń przystąpi do sprawdzianu/ egzaminu gimnazjalnego

7.Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, pisemną informację o:
a) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji,
b) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

8.1) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, podstawie tego orzeczenia.
2) Uczeń posiadający opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
3)Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
4) Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
Opinia ta jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców.
5) Dla uczniów, o których mowa w punktach 1-4 nie przygotowuje się oddzielnych zestawów zadań.
9.Uczniowie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla drugiego etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie ci mogą na wniosek rodziców przystąpić do do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

10. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

11. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać i pisać, są zwolnieni z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

12. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni : a) w przypadku uczniów szkoły podstawowej – z odpowiedniej części sprawdzianu,
b) w przypadku uczniów gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego , a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu.

13.W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował odpowiednio w części drugiej sprawdzianu albo w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka w szkole jako obowiązkowego.

14. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

15.1) Sprawdzian trwa 60 min.
15.2 )Sprawdzian (rok szkolny 2014/2015) jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:
a) część pierwsza – 80 min.
b) część druga -45 min.
15.3) Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. Część pierwsza i część druga trwają po 150 minut, a część trzecia trwa 120 minut.
15.4) Dla uczniów, o których mowa pkt. 8 czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony o czas określony przez dyrektora komisji centralnej.

16.1) Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują:
a) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki,
b) wynik z części drugiej.
16.2) Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie;
3) matematyki;
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
6) języka obego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.


17. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia w Sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia sprawdzian lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu tego ucznia.

18. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian dany zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, przystępuje do sprawdzianu, zakresu lub poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego dodatkowym terminie ustalonym harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
.
19. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej lub gimnazjum.

18. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ucznia.

20. W przypadku zwolnienia ucznia z części egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego z odpowiedniej części wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.

21.Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie.

22. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) sprawdzona
i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom ) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

23. Zaświadczenia o wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych, a w przypadku , o którym mowa w pkt 18 do 31 sierpnia.

24. Uczeń może w terminie 2 dni od przeprowadzenia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dot. jego przeprowadzania.

 

 

§ 22


1. Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski mogą wnosić do dyrektora szkoły uwagi i propozycje do szkolnego systemu oceniania.
2. Po pozytywnym ich zaopiniowaniu przez radę rodziców oraz samorząd uczniowski i zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną będą realizowane w następnym roku szkolnym.

Podstawa prawna:
Szkolny System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 z 2007 r. Poz. 562 z póżn. zm.).

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26.09.2013 r.

Zasięgnięto opinii: Rady Rodziców dnia 19.09. 2013 r.

Samorządu Uczniowskiego dnia 18.09.2013 r.