08/31 2020

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego dla wnioskodawców składających wnioski nie ulega zmianie wynosi 528,00 zł/m-c/osobę.

2. Termin składania kompletnych wniosków najpóźniej do wtorku 15 września 2020 r.

3. Zasady obliczania dochodu na jednego członka rodziny nie ulegają zmianie.

W przypadku składania wniosku we wrześniu 2020 r. – dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń w sierpniu 2020 r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp). Do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeń o charakterze jednorazowym (dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe - w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, itp.).

4. Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne, w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.

5. Dotychczas obowiązujące zasady rozliczania przyznanego stypendium nie zmieniły się (konieczność dostarczania i pozostawienia w dokumentacji oryginałów imiennych rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia). Rachunki budzące wątpliwość (brak firmy w bazie danych, źle wypełnione faktury itp.) nie będą uwzględniane. Należy na bieżąco gromadzić faktury (nawet za drobne zakupy typu długopisy, zeszyty), aby nie było kłopotu z rozliczeniem wydatków w momencie wypłaty stypendium w szkole.

6. Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Zwiększone (niż standardowe potrzeby na zajęcia w-f w szkole) zakupy odzieży sportowej powinny być uzasadnione w formie np.: zaświadczenia z klubu sportowego, potwierdzającego faktyczne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.

7. Wnioski, które znajdują się w gabinecie pedagoga odbierać może tylko uczeń. Następnie Rodzic/Opiekun wypełnia je w domu i uczeń przynosi do pedagoga wypełniony wniosek. Wnioski, które nie będą wypełnione właściwie będą zwracane do poprawy. Do każdego wniosku (w przypadku dwójki lub więcej dzieci) należy dołączyć wymagane zaświadczenia.

8. Wnioski po 15 września będą przyjmowane tylko w uzasadnionych przypadkach: zmiana dochodu w rodzinie, zdarzenie losowe uniemożliwiające złożenie wniosku w terminie.

Pedagog szkoły