szkoła

aktualności

dokumenty szkoły

nauczyciele
uczniowie
samorząd uczniowski
biblioteka szkolna
pedagog szkolny
osiągnięcia

rodzice i uczniowie

WSO
plan lekcji
egzamin gimnazjalny
podręczniki
kalendarz szkolny
spotkania z rodzicami
koła zainteresowań
sport szkolny

galeria

z życia szkoły
 
kontakt
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa

 

© 2013 by WM

   

WIADOMOŚCI


Zarządzenie Dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Heweliusza
w Grudziądzu
w sprawie terminów i zasad rekrutacji uczniów
do Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu 
na rok szkolny 2013/2014
(8.02.2013)

     Na podstawie § 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1 Terminy przyjęcia do Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu.

1. Przeprowadzenie rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu odbędzie się w następujących terminach:
   1. Składanie podań przez kandydatów do Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu do 3 czerwca 2013 r. (czwartek)
   2. Składanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia z OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów do 2 lipca 2013 r. (wtorek)
   3. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu 4 lipca 2013 r. (czwartek) do godz. 15.00

§ 2 Ogólne zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu.

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu przyjmuje się:
   a) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu,
   b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
      1) W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu.
      2) Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ,których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu niezależnie od kryteriów, o których mowa wyżej.

pobierz podanie