Pedagog szkolny

 p.Justyna Burcz
 
sala 55
 

GODZINY PRACY

poniedziałek

8.00-12.00

wtorek
8.00-12.00
środa
10.00-14.00
czwartek
8.00-12.00
piątek
8.00-12.00

Pomoc materialna

Jednym z zadań pedagoga szkolnego jest zorganizowanie i koordynowanie pomocy materialnej dla znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej uczniów i ich rodzin.

Zgodnie z zapisem w rozdziale 8a Ustawy o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uczniowie mogą otrzymywać pomoc materialną w formie:

1. Świadczeń o charakterze socjalnym

·         stypendium szkolne,

·         zasiłek szkolny,

·         wyprawka dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych,

·         bezpłatne dożywianie.

 2. Świadczeń o charakterze motywacyjnym

·         stypendium za wyniki w nauce,

·         stypendium za osiągnięcia sportowe.

  Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Stypendium szkolne

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego dla wnioskodawców składających wnioski  nie ulega zmianie wynosi 528,00 zł/m-c/osobę.

2. Termin składania kompletnych wniosków  najpóźniej do poniedziałku 16 września 2019 r.

3. Zasady obliczania dochodu na jednego członka rodziny nie ulegają zmianie. W przypadku składania wniosku we wrześniu 2019 r. – dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń w sierpniu 2019 r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp).

Do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeń o charakterze jednorazowym (dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe  - w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, itp.).

4. Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne, w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończeniazajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.

5. Dotychczas obowiązujące zasady rozliczania przyznanego stypendium nie zmieniły się (konieczność dostarczania i pozostawienia w dokumentacji oryginałów  imiennych rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia). Rachunki budzące wątpliwość (brak firmy w bazie danych,      źle wypełnione faktury itp.) nie będą uwzględniane.

Należy na bieżąco gromadzić faktury (nawet za drobne zakupy typu długopisy, zeszyty), aby nie było kłopotu z rozliczeniem wydatków w momencie wypłaty stypendium w szkole.

6. Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Zwiększone (niż standardowe potrzeby na zajęcia w-f w szkole) zakupy odzieży sportowej powinny być uzasadnione w formie np.: zaświadczenia z klubu sportowego, potwierdzającego faktyczne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.

7. Wnioski znajdują się w gabinecie pedagoga. Wnioski, które nie będą wypełnione właściwie (wzór znajduje się na tablicy przy gabinecie pedagoga) nie będą   przyjmowane. Do każdego wniosku (w przypadku dwójki lub więcej dzieci) należy dołączyć wymagane zaświadczenia.

8. Wnioski po 16 września będą przyjmowane tylko w uzasadnionych przypadkach: zmiana dochodu w rodzinie, zdarzenie losowe uniemożliwiające złożenie wniosku w terminie.

Zasiłek szkolny

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

·         pożar lub zalanie mieszkania

·         nagłą chorobę w rodzinie ucznia

·         śmierć rodzica lub prawnego opiekuna

·         nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia

·         kradzież w mieszkaniu ucznia.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Bezpłatne dożywianie

1. Bezpłatne posiłki w stołówce szkolnej będą wydawane uczniom, którzy przedstawią pedagogowi szkolnemu decyzję z MOPR lub GOPS.

2. W celu uzyskania decyzji przyznającej pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole rodzice lub prawni opiekunowie powinni złożyć w ośrodku:

3. Wnioski należy składać u pracowników socjalnych obsługujących rejon zamieszkania lub u kierownika działu pomocy środowiskowej.

Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen 5,11 lub został laureatem lub finalistą konkursów przedmiotowych i otrzymał co najmniej       bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał I miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z       zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.

3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może się ubiegać uczeń, który ukończył co najmniej klasę IV.

4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa do komisji stypendialnej wychowawca klasy.

5. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przyznaje stypendium w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie szkoły.

6. Stypendium wypłacanie jest raz w roku szkolnym.

Wsparcie dla rodziców

 

 

• CENTRUM POMOCY DZIECKU I PORADNICTWA RODZINNEGO

 

- ul. Mikołaja z Ryńska (Dom Dziecka)
tel. (0-56) 46 21 871

 

• PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

- ul. Korczaka 23. ZSO nr 3 (Strzemięcin)
tel. (0-56) 46 44 805

 

• CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII

 

- ul. Korczaka 23. ZSO nr 3 (Strzemięcin)
tel. (0-56) 46 30 560

 

• MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

 

- ul. Waryńskiego 34A

                                                                                              tel. 56 696 87 00