02/13 2014

Statut

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GRUDZIĄDZU

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Zwolnienie dziecka z zajęć edukacyjnych

Załącznik nr 2 - Karta świetlicy

Załącznik nr 3 - Regulamin wycieczek szkolnych

Załącznik nr 4 - Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie – wyjazd za granicę

Załącznik nr 6 - Wniosek o wydanie opinii o uczniu

Załącznik nr 7 - Wniosek o przystąpienie ucznia do egzaminu poprawkowego/ klasyfikacyjnego

Załącznik nr 8 - Zgoda rodziców na udział w zajęciach dodatkowych

Załącznik nr 9 - Zgoda na udział w zawodach sportowych.