BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Mały Samorząd Uczniowski

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS I- III

ROK SZKOLNY 2023/2024

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

Anna Wiśniewska, Dominika Karasińska

Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły.

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań.
Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły.

Postanowienia ogólne:

 1. W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski.
 2. Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I – III.
 3. Do organów Małego Samorządu należą samorządy klas I – III.

Struktura organizacyjna Małego Samorządu:

 1. Wszyscy uczniowie klas I- III należą do Małego Samorządu, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie Małego Samorządu, współpracując z dyrekcją, wychowawcami i innymi nauczycielami.

Zadaniem opiekuna Małego Samorządu Uczniowskiego jest:

 •  czuwanie nad całokształtem prac Małego Samorządu Uczniowskiego,
 •  pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich

 

Cel główny:

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – III.

Cele szczegółowe:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I – III.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 • Wspieranie i rozwijanie zdolności, zainteresowań i talentów uczniów.
 • Naukę samodzielności, lecz także uwrażliwianie na potrzeby innych.
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych m. in. Konwencja Praw Dziecka.
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Mały Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

 • poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań,  popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

  

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

 • współpraca ze Szkolnym kołem Caritas,  udział w różnorodnych akcjach charytatywnych

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

 • uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie różnorodnych akcji, spotkań, wyjść, imprez okolicznościowych,
 •  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej,
 • organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych
   i przedmiotowych