BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Regulamin

Regulamin RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz Statutu Szkoły.

 • 2

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, której celem jest:

 1.  Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły,
 2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku,
 3. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,
 4. Upowszechnienie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.
 • 3
 1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły, jednakże Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział II

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

 • 4
 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 • 5
 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 4. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 5. Rada Rodziców, we wszystkich sprawach szkoły, może występować z wnioskami i opiniami do:
  1. dyrektora szkoły,
  2. samorządu uczniowskiego,
  3. organu prowadzącego szkołę,
  4. organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 • 6
 1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię, podpisaną przez przewodniczącego, o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
 2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 3. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.
 • 7
 1. Rada Rodziców opiniuje, co znajduje odzwierciedlenie w protokole, wprowadzenie przez dyrektora szkoły jednolitego stroju dla uczniów.
 2. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów.
 3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.
 • 8
 1. Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje, co znajduje odzwierciedlenie w protokole, podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 • 9
 1. Rada Rodziców opiniuje, co znajduje odzwierciedlenie w protokole, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 • 10
 1. Rada Rodziców opiniuje, co znajduje odzwierciedlenie w protokole, wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
 • 11
 1. Rada Rodziców opiniuje, co znajduje odzwierciedlenie w protokole, ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z § 5 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego
 • 12
 1. Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowiskom dyrektora szkoły.

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

 • 13

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych:

 1. Wybory do rad klasowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.
 3. Podczas zebrań klasowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
 4. W wyborach do rad klasowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 5. Wybory do rad klasowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 6. Wybory do rady klasowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady klasowej:
  1. powołanie komisji skrutacyjnej,
  2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  3. nadzorowanie przebiegu głosowania,
  4. podanie wyników głosowania.
 8. Zadania komisji skrutacyjnej: Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady klasowej.
  1. przygotowanie kart do głosowania,
  2. przeprowadzenie głosowania,
  3. policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu komisji.
 9. Zgłoszenia kandydatów do rady klasowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
 10. Kandydat do rady klasowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 11. Wybory do rady klasowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
 12. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
 13. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
 14. Za wybranych do rady klasowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 15. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 16. Wybrani członkowie rady klasowej w oparciu o liczbę uzyskanych głosów wyłaniają ze swojego grona: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 17. Z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół, który przewodniczący komisji po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.
 18. Po podpisaniu protokołu karty do głosowania ulegają zniszczeniu.
 • 14
 1. Przewodniczący rady klasowej jest przedstawicielem w Radzie Rodziców.
 2. Przewodniczący rady klasowej ma prawo upoważnić jednego z członków rady klasowej do udziału w zebraniu i głosowania w jego imieniu.

Rozdział IV

Zadania rad oddziałowych

 • 15
 1. Przewodniczący Rady oddziałowej reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Rada klasowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
 3. Rada klasowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
 4. Rada klasowa może organizować, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy, zebrania rodziców.
 • 16
 1. Pracami rady klasowej kieruje przewodniczący.
 2. Przewodniczący rady klasowej w szczególności:
  1. reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę klasową wobec innych podmiotów,
  2. utrzymuje stały kontakt z wychowawcą,
  3. dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady klasowej.

Rozdział V

Ogólne zasady działania Rady Rodziców

 • 17
 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego, po zebraniach i wyborach przeprowadzonych w oddziałach.
 2. Pierwsze zebranie w kadencji Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.
 • 18
 1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 3. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
 4. Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 13.
 5. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  2. przeprowadzenie głosowania,
  3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

 1. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 2. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
 3. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 4. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 5. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.
 • 19
 1. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
 2. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.
 3. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.
 • 20
 1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:
  1. zastępcę,
  2. sekretarza,
  3. skarbnika,
  4. członków – przedstawiciele wszystkich oddziałów.

Wybory zastępcy, sekretarza i skarbnika przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców, oddzielnie w głosowaniach jawnych.

 1. Przewodniczący, zastępca, sekretarz i skarbnik tworzą Prezydium Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera komisję rewizyjną w składzie trzech osób.
 3. Wybory komisji rewizyjnej przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców, w głosowaniu jawnym.
 4. Rada Rodziców może utworzyć komisję problemową do wykonania zadań doraźnych.
 5. Rada Rodziców tworzy „Instrukcję Kasową Rady Rodziców”.

Rozdział VI

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

 • 21
 1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
  1. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
  2. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,
  3. przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania,
  4. prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
  5. opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
  6. przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
  7. podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
  8. monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
  9. informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
  10. podpisywanie regulaminu Rady Rodziców, Instrukcji Kasowej Rady Rodziców, protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.
 2. Zadania zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców:
  1. reprezentowanie Rady Rodziców pod nieobecność przewodniczącego,
  2. przygotowanie zebrania Rady Rodziców z uwzględnieniem daty i godziny i miejsca rozpoczęcia zebrania,
  3. monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
 3. Zadania sekretarza Rady Rodziców:
  1. zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
  2. opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
  3. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
  4. protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
  5. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.
 4. Zadania skarbnika Rady Rodziców:
  1. prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
  2. wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
 5. Zadania Prezydium Rady Rodziców:
  1. bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,
  2. odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na semestr,
  3. koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,
  4. zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
  5. zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
  6. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców, w tym zakładanie rachunku bankowego
  7. składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.
 6. Zadania komisji rewizyjnej:
  1. dokonywanie bieżącej i okresowej kontroli działalności finansowej pod względem zasadności, poprawności i zgodności z przepisami prawa,
  2. dokonywanie kontroli realizacji przez prezydium uchwał Rady Rodziców,
  3. przedstawianie Radzie Rodziców wniosków z przeprowadzonych kontroli,
  4. opiniowanie sprawozdań prezydium Rady Rodziców.
 • 22

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

 1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:
  1. czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
  2. składania wniosków i projektów uchwał,
  3. udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.
 2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
  1. czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,
  2. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  3. realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

 • 23
 1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.
 2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
 3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
 4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
 5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.

Rozdział VII

Tryb podejmowania uchwał

 • 24
 1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.
 2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi co najmniej 50% członków Rady Rodziców.
 4. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".
 • 25
 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.
 • 26
 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.
 • 27
 1. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

Rozdział VIII

Dokumentowanie zebrań

 • 28
 1. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział w zebraniu podpisem na liście obecności.
 2. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.
 3. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.
 4. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
  1. numer i datę zebrania,
  2. numery podjętych uchwał,
  3. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
  4. zatwierdzony porządek zebrania,
  5. przebieg zebrania,
  6. treść zgłoszonych wniosków,
  7. podjęte uchwały i wnioski,
  8. podpisy przewodniczącego i protokolanta.
 • 29
 1. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.
 2. Zebrania Rady Rodziców numeruje się cyframi arabskimi, a uchwały cyframi rzymskimi.
 3. Protokoły z zebrań Rady Rodziców przechowywane są w sekretariacie szkoły.
 4. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają: dyrektor szkoły, upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.
 • 30
 1. Za przechowywanie protokołów Rady Rodziców odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 • 31
 1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.
 2. Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

Rozdział IX

Zasady pozyskiwania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 • 32
 1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł pozyskiwanych w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
 2. Składki rodziców mogą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
 3. Rada Rodziców określa wysokość składek w celu opracowania planu finansowego na dany rok szkolny.
 4. Szczegółowy plan finansowy sporządzany jest w oparciu o deklaracje wpłat składane przez rodziców.
 5. Wpłaty mogą być dokonywane jednorazowo lub w ratach.
 6. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.
 7. W uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek rodzica, zaopiniowany przez wychowawcę klasy Rada Rodziców może zwolnić z dokonania wpłaty zadeklarowanej składki w danym roku szkolnym.
 8. Rada Rodziców może wybrać spośród siebie osobę do prowadzenia obsługi księgowej lub w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć osobę odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.
 9. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.
 • 33
 1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
  1. poprawę bazy materialnej szkoły,
  2. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
  3. wycieczki szkolne,
  4. imprezy szkolne,
  5. nagrody, stypendia,
  6. zapomogi,
  7. obsługę finansową Rady Rodziców,
  8. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
  9. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych z działalnością szkoły.
 2. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym i formalnym przez przewodniczącego Rady Rodziców.
 3. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
  1. dyrektor szkoły,
  2. wychowawcy klas,
  3. pedagog szkolny,
  4. pracownik szkoły,
  5. rady oddziałowe,
  6. Samorząd Uczniowski,
  7. rodzić lub opiekun prawny.
 • 34
 1. Na ostatnim zebraniu w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 • 35
 1. Kadencja Prezydium Rady Rodziców może trwać 3 lata.
 2. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.
 3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków Rady Rodziców wybiera się nowych.
 4. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.
 5. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.
 6. Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 7. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.
 • 36

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 9 września 2021r.