Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Mały Samorząd Uczniowski

PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Cele:

 

1.   Rozwijanie samorządności

2.   Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych

 3.   Szerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia

 4.   Pielęgnowanie tradycji szkolnych i ceremoniału

 5.   Reprezentowanie interesów uczniów najmłodszej grupy wiekowej  wobec Rady Pedagogicznej

 6.   Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy

 7.   Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw ucznia

 8.    Uwrażliwianie na potrzeby innych osób

 

 

L.p.

Zadania i sposób realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Efekty wychowawcze

1.

Wznowienie działalności Samorządu Uczniowskiego.
Spotkanie organizacyjne.

IX

Opiekunowie

Umiejętność korzystania z przysługujących praw.

2.

Ustalenie założeń do planu pracy na bieżący rok szkolny 2013/2014.

IX

Opiekunowie

Rozwijanie potrzeby działania.
Gotowość do współpracy i współdziałania.

3.

Wspólne opracowanie planu działań Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014. Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

 IX

Opiekunowie
Rada Samorządu

Umiejętność planowania.

4.

Przedstawienie Planu Pracy Samorządu.

 IX

Opiekun
Rada Samorządu

Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu społecznym.

5.

Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów:

       Udział uczniów w kołach zainteresowań.

       Angażowanie się uczniów w przedsięwzięcia Małego Samorządu Uczniowskiego wynikające z Kalendarza szkoły.

Cały rok

Wychowawcy klas
Opiekunowie kół
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Rozwijanie potrzeby pomocy koleżeńskiej.

6.

Udział w szkolnych, rejonowych                                 i ogólnopolskich akcjach charytatywnych:

       Ogólnopolska akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

       Zbiórki przyborów szkolnych dla potrzebujących

       Zbiórka żywności ,, I ty możesz           zostac św. Mikołajem

       Zbiórka nakrętek

        

Cały rok

Opiekun SU
Sekcja prac społeczno-użytecznych

Caritas, PCK

Umiejętność dzielenia się z potrzebującymi. Bezinteresowne działanie na rzecz innych.

7.

 

Przygotowanie           i pomoc w prowadzeniu balu karnawałowego.

II

Opiekun SU
Rada Samorządu

Kształtowanie aktywności i pomysłowości

8.

Organizacja okolicznościowych imprez szkolnych:

       Andrzejki

       Bal karnawałowy

       Walentynki

       Święto Edukacji

       Dzień Dziecka

       Pasowanie klas pierwszych na ucznia

       Pasowanie na czytelnika

       Dzień Wiosny

       Ekofestyn

       Dzień dla zdrowia

        

 

XI
II
II
X
VI
X

III

IX

Samorząd Uczniowski przy współpracy wychowawców klas

Uczymy się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.

9.

Organizacja uroczystości państwowych

11 XI

3V

Wychowawcy , Rada Uczniowska MS

Wyrażanie szacunku wobec symboli narodowych i przestrzeganie wartości patriotycznych.

10.

 

Opiekujemy się gazetką ścienną samorządu:

  

Cały rok

Rada SU

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności.

11.

Przeprowadzenie wyborów do Małego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015

VI

Rada samorządu

Opiekun

Wdrażanie zasad demokracji

12.

Dokumentowanie działalności Samorządu:

       Przekazywanie informacji o działaniach Małego Samorządu na stronie internetowej szkoły

Cały rok

Opiekun
Rada Samorządu

Umiejętność prowadzenia działalności samorządowej.

 


MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

to

 

MY WSZYSCY

 

- uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 11 

 

Uczestniczymy w życiu szkoły:

 

 • Bronimy praw ucznia
 • Pomagamy innym
 • Zdobywamy pieniądze
 • Organizujemy imprezy kulturalne
 • Rozwijamy swoje zainteresowania
 • Tworzymy prawo
 • Prowadzimy apele szkolne
 • Współpracujemy z Dyrekcją

 

Uczymy się:

 

 • Samorządności
 • Demokracji
 • Tolerancji
 • Obowiązkowości
 • Odpowiedzialności
 • Współpracy

 

Zarząd Małego Samorządu Uczniowskiego:

 Przewodniczący: Maja Pyźlak

 Zastępcy: Maja Sas

 Sekretarz: Ewa Modliborska

 

Członkowie:

                   Wiktoria Krzysiak

                   Aleksander Pikul

 

 

 

Opiekun: Iwona Szymańska, Anita Furmankiewicz

 

Regulamin   współzawodnictwa  klas  I-III 
o PUCHAR  DYREKTORA  SZKOŁY 

 

                                    

 

1. Uczniowie  klas  I-III  współzawodniczą  o  przechodni  puchar  dyrektora szkoły  przez  cały rok  szkolny.

2. Uczniowie  przystępują  do  współzawodnictwa  w  dwóch  grupach :

     I grupa -  uczniowie  klas  pierwszych

     II grupa – uczniowie  klas  drugich  i  trzecich

 3. Na   koniec każdego  semestru  na apelach oraz tablicach informacyjnych klasy  zostają  zapoznane  z  ilością  zdobytych  punktów.

 4. Przekazanie  pucharu   najlepszej  klasie  odbywa  się  na  koniec  roku szkolnego  w  obecności  dyrektora  szkoły  oraz   wszystkich  uczniów najmłodszej  grupy  wiekowej.

 5. Puchar  pozostaje  w  posiadaniu  klasy  przez  cały  następny  rok  szkolny i godnie  zdobi  salę  zajęć.

 6. Puchar  otrzymuje  klasa, która  osiągnie  najlepsze  wyniki  w  nauce, zachowaniu, czytelnictwie, zbiórce surowców  wtórnych oraz  ogólnej  aktywności  klasy   tj. udziału  w 

     konkursach  i  zawodach.

 7. Konkursy  szkolne  zaliczane  do  współzawodnictwa  o  Puchar  Dyrektora Szkoły  ustalają  wychowawcy  klas I-III w  porozumieniu  z  opiekunem grupy. Istnieje  możliwość  modyfikacji  konkursów  w  harmonogramie  w  trakcie roku  szkolnego. 

 

 

 

REGULAMIN

 ZACHOWANIA NA PRZERWACH

 

 

1. Podczas przerwy przebywam tylko na wyznaczonym miejscu boiska szkolnego lub na holu szkoły.

2. Nie biegam.

3. Na boisku szkolnym stosuję zabawy nie zagrażające  bezpieczeństwu innych dzieci.

4. Na holu szkoły podczas przerwy spaceruję w parach.

5. Na boisku szkolnym:

 - nie wchodzę na płot

 - nie wchodzę na drzewa

 - nie wchodzę na bieżnię

 - nie wychodzę poza teren szkoły

 - nie wchodzę nogami na ławki

 

           6.Kulturalnie korzystam z toalety.

         7. Odpadki i papiery wrzucam do kosza.

             8. Podczas zakupów w szkolnym sklepiku ustawiam się w kolejce.

         9. Po zakończeniu przerwy ustawiam się w parach na wyznaczonym miejscu boiska szkolnego lub przed salą lekcyjną.

        10. Wszelkie sytuacje stwarzające zagrożenie i niebezpieczeństwo zgłaszam nauczycielowi dyżurującemu. 

 

W przypadku niestosowania się ucznia do regulaminu:

 

 • zostaje przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca ucznia z przedstawicielami członków Małego Samorządu Uczniowskiego;
 • Mały Samorząd Uczniowski w porozumieniu z wychowawcą ucznia ustala karę ;
 • zostaje wezwany do szkoły rodzic ucznia i powiadomiony o łamaniu regulaminu przez dziecko;
 • zostaje udzielona nagana przez dyrektora szkoły w obecności grupy wiekowej I-III.