Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Ekoklasa

 

REGULAMIN OGÓLNOSZKOLNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA EKOLOGICZNEGO

O TYTYŁ „EKOKLASY”

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

im. Jana Heweliusza w GRUDZIĄDZU

w roku szkolnym 2014/2015

X edycja

 

1.    Organizatorem współzawodnictwa jest Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu.

2.    Współzawodnictwo skierowane jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w 3 kategoriach wiekowych:

1)    dla uczniów I etapu edukacyjnego ( klasy I-III szkoły podstawowej ),
2)    dla uczniów II etapu edukacyjnego ( klasy IV-VI szkoły podstawowej ),
3)    dla uczniów III etapu edukacyjnego ( klasy I-III gimnazjum ).

3.    Celem współzawodnictwa jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności i postaw:

1)    posługiwania się posiadaną wiedzą z zakresu ochrony środowiska, ekologii, w tym wiedzy leśnej oraz przyrodniczej z biologii, geografii i chemii,
2)    podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska przez udział uczniów w selektywnej zbiórce surowców wtórnych i niebezpiecznych odpadów,
3)    propagowania ekologicznego stylu życia opartego na zasadach zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody oraz na selektywnej zbiórce odpadów,
4)    rozbudzania zainteresowań przyrodniczo-ekologicznych i zdrowotnych,
5)    rozbudzania więzi emocjonalnych z przyrodą i środowiskiem naturalnym,
6)    popularyzowania nauk przyrodniczych przez naukę, działanie i zabawę,
7)    zdrowego współzawodnictwa międzyklasowego.

4.    Organizacja i przebieg współzawodnictwa:

1)    Współzawodnictwo przygotowuje i przeprowadza komisja konkursowa w składzie:
a)    Opiekun Szkolnego Koła LOP p. Adrian Woźniak – przewodniczący komisji,
b)    Nauczyciele biologii oraz przyrody (członkowie komisji): Witold Zygadlewicz, Iwona Szymańska, Aneta Tadrowska, Beata Lewicka
c)    Przewodniczący/-a SK LOP – Aneta Ceglińska kl. III b gimnazjum,
Przewodniczący samorządów szkolnych klas:
d)    I-III Szkoły Podstawowej nr 11 – Mateusz Dąbrowski kl. III a,
e)    IV-VI Szkoły Podstawowej nr 11 –  Weronika Krzysiak kl. VI b,
f)    I-III Gimnazjum nr 1 – Natalia Niebojewska kl. III b.          

2) Ustala się 4 rodzaje zadań konkursowych:
       
a)    KONKURS ORNITOLOGICZNY ”PTAKI ZIEM POLSKICH” (zadanie konkursowe nr 1).
b)    SELEKTYWNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII ORAZ TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK (zadanie konkursowe nr 2).
c)    KONKURS PLASTYCZNY LUB FOTOGRAFICZNY ”RAZEM Z NATURĄ” (zadanie konkursowe nr 3).
d)    TURNIEJ WIEDZY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ I ZDROWOTNEJ
     (zadanie konkursowe nr 4).
                    
3) Ustala się następujące reguły przebiegu i zasady oceniania oraz ogłaszania
        wyników poszczególnych konkurencji:

I. Zadanie konkursowe nr 1. Konkurs ornitologiczny „ Ptaki ziem polskich”

1) W konkursie może wziąć udział jeden dwuosobowy zespół z każdej klasy danego etapu edukacyjnego.
2) Cele konkursu:
a) upowszechnianie wiedzy z zakresu ornitologii,
b) rozwijanie zainteresowań uczniów fauną Polski,
c) uzmysłowienie uczniom roli ptaków w przyrodzie,
d) ujawnianie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
e) rozbudzanie twórczego myślenia, potrzeby samokształcenia i doskonalenia,
f) kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz   
    weryfikacji zdobytych informacji,
3) Konkurs będzie miał formę testu z odpowiedziami jednokrotnego wyboru, który będzie obejmował wiedzę zawartą w przygotowanych wcześniej materiałach.                      
4) Uczestnicy oceniani są indywidualnie (test), a uzyskane przez nich punkty z testu będą w każdej klasie sumowane i na tej podstawie przyznawane miejsca zespołowo.
5) Test zostanie przeprowadzony w listopadzie 2014 roku. Dokładny termin konkursu zostanie podany na 2 tygodnie przed jego przeprowadzeniem, a wyniki tej konkurencji zostaną ogłoszone na stronie internetowej zespołu szkół.

UWAGA!!!
W klasach I – III szkoły podstawowej dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uproszczonej formy konkursu (może on być w formie pisemnej lub ustnej z ograniczonym zakresem wiedzy).

Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do nauczycieli nauczania zintegrowanego.
6)   O przyznaniu punktów klasyfikacyjnych  wliczanych do współzawodnictwa międzyklasowego o tytuł EKOKLASY decydują ostatecznie miejsca zajęte przez         poszczególne zespoły klasowe w tej konkurencji. 

Za zajęcie:
- I miejsca klasa otrzymuje 50 punktów klasyfikacyjnych,
- II miejsca klasa otrzymuje 40 punktów klasyfikacyjnych,
- III miejsca klasa otrzymuje 30 punktów klasyfikacyjnych,
- IV miejsca klasa otrzymuje 20 punktów klasyfikacyjnych,
- V miejsca klasa otrzymuje 10 punktów klasyfikacyjnych.
- VI miejsce klasa otrzymuje 5 punktów klasyfikacyjnych.


7)    Zdobywcy trzech pierwszych miejsc - w rozliczeniu indywidualnym (w poszczególnych grupach wiekowych) zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami                    podczas szkolnego ekofestynu. Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień

II. Zadanie konkursowe nr 2 – selektywna zbiórka zużytych baterii oraz tuszy i tonerów do drukarek.
1)    W konkurencji tej biorą udział wszystkie klasy zespołu, począwszy od października 2014 r. do końca kwietnia 2015 r. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu rozliczania odpadów o jeden miesiąc.
2)    Do czasu rozpoczęcia zbiórki każda klasa przygotowuje we własnym zakresie pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów w swoich salach lekcyjnych.
3)    Począwszy od października 2014 r. co 2 miesiące wyznaczeni przez wychowawców klas uczniowie przynoszą zebrane baterie oraz tusze i tonery do sali nr 39
     (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej ) lub do sali nr 49 (w przypadku
     klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I – III gimnazjum).
4)    Każda zebrana bateria oraz zużyty tusz i toner do drukarki daje po 1 punkcie przyznawanym klasie. W przypadku baterii oraz tuszy/tonerów prowadzone będą odrębne klasyfikacje.
5)    O przyznaniu punktów klasyfikacyjnych  wliczanych do współzawodnictwa o tytuł EKOKLASY decydują ostateczne miejsca zajęte przez poszczególne klasy w tej konkurencji.
     Za zajęcie:
- I miejsca klasa otrzymuje 50 punktów klasyfikacyjnych,
- II miejsca klasa otrzymuje 40 punktów klasyfikacyjnych,
- III miejsca klasa otrzymuje 30 punktów klasyfikacyjnych,
- IV miejsca klasa otrzymuje 20 punktów klasyfikacyjnych,
- V miejsca klasa otrzymuje 10 punktów klasyfikacyjnych.
- VI miejsce klasa otrzymuje 5 punktów klasyfikacyjmych
6)    Wyniki z przebiegu konkurencji w poszczególnych miesiącach będą ogłaszane na stronie internetowej zespołu szkół (http://www.zso1.edu.pl ).
7)    Konkurencja ta odbywa się przy współpracy z Organizacją Odzysku Baterii REBA S.A. w Warszawie lub poprzez współpracę  Przedsiębiorstwem Usług Miejskich
    „PUM” w Grudziądzu, a także z RECYPLAN s. c. z siedzibą we Wrocławiu.

III .  Zadanie konkursowe nr 3 – Konkurs plastyczny lub fotograficzny „Razem z naturą”
1)    Konkurencja kierowana jest do wszystkich chętnych uczniów zespołu szkół. Zadanie polega na ukazaniu w formie plastycznej bądź fotograficznej piękna otaczającej nas przyrody. Może to być wykonane w postaci plakatu lub posteru zawierającego rysunki  i/lub fotografie maksymalnie pięciu (może być mniej) najładniej prezentujących się zakątków przyrodniczych naszego regionu. Mile widziane, ale nie obowiązkowe jest dokonanie opisu zaprezentowanych rysunków lub fotografii.
2)    Każda klasa może złożyć maksymalnie 5 prac (jeżeli ilość prac konkursowych będzie większa, to o ostatecznym złożeniu pracy mogą zadecydować eliminacje przeprowadzone w klasie).
3)    Informacje dla uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w konkurencji:
a)    autorami pracy konkursowej może być osoba indywidualna lub grupa maksymalnie trzech osób z danej klasy,
b)    o wielkości zdjęć i/lub rysunków decydują autorzy prac konkursowych,
c)    plakat lub poster o formacie A3 (wymiary 297 x 420 mm) lub A2 (wymiary 420 x 597 mm) należy odpowiednio podpisać:
 - imię/imiona i nazwisko/nazwiska autorów pracy oraz klasa,
d)    prace będą przyjmowane przez przewodniczącego komisji konkursowej w sali nr 49 w terminie do końca marca 2015 r.
4)    Kryteria i zasady oceny prac konkursowych.
Przy ocenie plakatów lub posterów będą brane pod uwagę:
a)    jakość rysunków  i/lub fotografii  (od 0 do 5 punktów)
b)    pomysłowość w prezentacji przedstawionego materiału rysunkowego i/lub fotograficznego  (od 0 do 5 punktów)
c)    estetyka złożonej pracy i jej poprawność tematyczna (od 0 do 5 punktów)
d)    Za każdą złożoną pracę konkursową klasa może uzyskać na swoje konto od 0 do 15 punktów. Każda złożona praca bierze udział w ewidencjonowaniu punktów dla danej klasy we współzawodnictwie o tytuł EKOKLASY.
e)    Każda klasa, która złoży na konkurs maksymalną ilość 5 prac konkursowych otrzyma dodatkowo 20 punktów które wliczone zostaną do klasyfikacji generalnej o tytuł EKOKLASY.
 5) O przyznaniu punktów klasyfikacyjnych  wliczanych do współzawodnictwa
                   międzyklasowego o tytuł EKOKLASY decydują ostatecznie miejsca zajęte przez
                   poszczególne zespoły klasowe w tej konkurencji.  Za zajęcie:

- I miejsca klasa otrzymuje 50 punktów klasyfikacyjnych,
- II miejsca klasa otrzymuje 40 punktów klasyfikacyjnych,
- III miejsca klasa otrzymuje 30 punktów klasyfikacyjnych,
- IV miejsca klasa otrzymuje 20 punktów klasyfikacyjnych,
- V miejsca klasa otrzymuje 10 punktów klasyfikacyjnych.
- VI miejsce klasa otrzymuje 5 punktów klasyfikacyjnych.

      IV. Zadanie konkursowe nr 4 – „Turniej wiedzy o tematyce ekologicznej   
i zdrowotnej”

1)    Każda klasa typuje po jednym dwuosobowym zespole uczniów, którzy wezmą udział w turnieju wiedzy ekologicznej i zdrowotnej, organizowanym w formie testu sprawdzającego, dostosowanego do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na danym etapie edukacyjnym.
2)    Test rozwiązywany będzie zespołowo.
3)    Test będzie składał się z 30 pytań, w tym z 20 pytań za 1 punkt i z 10 pytań za 2 punkty. W sumie za test zespół może uzyskać maksymalnie na konto klasy 40 punktów klasyfikacyjnych zaliczanych do współzawodnictwa o tytuł EKOKLASY.

W przypadku klas młodszych (I-III szkoły podstawowej)
dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości pytań.

4)    Planowany termin przeprowadzenia turnieju to kwiecień 2015 roku.
5)    Zespoły uczniów, które zajmą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zostaną wyróżnione dyplomami i nagrodami .
6)    Wyniki turnieju zostaną ogłoszone na stronie internetowej zespołu szkół.


5.  Zasady ustalenia oraz termin ostatecznego ogłoszenia wyników współzawodnictwa
      klas o tytuł EKOKLASY Zespołu Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Grudziądzu  w  
      roku szkolnym 2014/2015.
              
1)    Tytuł EKOKLASY ZSO nr 1 w Grudziądzu w roku szkolnym 2014/2015 otrzymają te klasy, które w podsumowaniu punktacji z 4 zadań konkursowych uzyskają w swoich kategoriach wiekowych największą ilość punktów klasyfikacyjnych.

W przypadku zebrania przez najlepsze klasy takiej samej ilości punktów klasyfikacyjnych w danej kategorii wiekowej dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowego zadania konkursowego, które zostanie ustalone, ogłoszone i przeprowadzone przez komisję konkursową.

Ogłoszenie wyników współzawodnictwa oraz uroczyste wręczenie Pucharu EKOKLASIE danego etapu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 nastąpi na apelu podsumowującym rok szkolny.

 
  6.  Postanowienia końcowe.
                 
1)    Zadania konkursowe oceniane są kryterialnie i w związku z tym nie przewiduje się odwołań od decyzji komisji konkursowej.
2)    Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej.
3)    Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonane za zgodą przewodniczącego komisji konkursowej.
4)  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w ilości  
     przyznawanych nagród i dyplomów.


                                                             Opracowanie: Przewodniczący Komisji Konkursowej
                                                                                                       mgr Adrian Woźniak
                                                                                                 ( opiekun Szkolnego Koła LOP )