Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

REGULAMIN OGÓLNOSZKOLNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA EKOLOGICZNEGO O TYTYŁ „EKOKLASY” SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Heweliusza w GRUDZIĄDZU w roku szkolnym 2018/2019 XIV edycja

 1. Organizatorem współzawodnictwa jest Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy Szkole Podstawowej nr 11 w Grudziądzu.
 1. Współzawodnictwo skierowane jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

           w trzech kategoriach wiekowych:

 

 1. 1)dla uczniów I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej),
 2. 2)dla uczniów II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej),
 3. 3)dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klas III gimnazjum.
 4. 1)posługiwania się posiadaną wiedzą z zakresu ochrony środowiska, ekologii, w tym wiedzy leśnej orazprzyrodniczej z biologii, geografii i chemii,
 5. 2)podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska przez udział uczniów w selektywnej zbiórce surowców wtórnych i niebezpiecznych odpadów,
 6. 3)propagowania ekologicznego stylu życia opartego na zasadach zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody oraz na selektywnej zbiórce odpadów,
 7. 4)rozbudzania zainteresowań przyrodniczo-ekologicznych i zdrowotnych,
 8. 5)rozbudzania więzi emocjonalnych z przyrodą i środowiskiem naturalnym,
 9. 6)popularyzowania nauk przyrodniczych przez naukę, działanie i zabawę,
 10. 7)zdrowego współzawodnictwa międzyklasowego.
 11. 1)Współzawodnictwo przygotowuje i przeprowadza komisja konkursowa w składzie:
  1. a)Przewodniczący komisji konkursowej – P. Witold Zygadlewicz
  2. b)Opiekun Szkolnego Koła LOP – P. Witold Zygadlewicz
  3. c)Pozostali członkowie komisji: P. Adrian Woźniak, P. Iwona Szymańska,
  4. KONKURS ZOOLOGICZNY ”Najdziwniejsze zwierzęta świata” (zadanie konkursowe nr 1).
  5. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII (zadanie konkursowe nr 2).
  6. KONKURS PLASTYCZNY ,, Wiosna w przyrodzie’’ (zadanie konkursowe nr 3).
  7. TURNIEJ WIEDZY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ I ZDROWOTNEJ
 1. Celem współzawodnictwa jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności i postaw:
 1. Organizacja i przebieg współzawodnictwa:

     P. Aneta Tadrowsk

              

           2) Ustala się 4 rodzaje zadań konkursowych:

      

     (zadanie konkursowe nr 4).

                  

   3) Ustala się następujące reguły przebiegu i zasady oceniania oraz ogłaszania

       wyników poszczególnych konkurencji:

I. Zadanie konkursowe nr 1. Konkurs zoologiczny „Najdziwniejsze zwierzęta świata”

1) W konkursie może wziąć udział jeden dwuosobowy zespół z każdej klasy danego etapu edukacyjnego.

 1. Cele konkursu:
 2. Konkurs będzie miał formę testu z odpowiedziami jednokrotnego wyboru, który będzie obejmował wiedzę zawartą w przygotowanych wcześniej materiałach.                  
 3. Uczestnicy oceniani są indywidualnie (test), a uzyskane przez nich punkty z testu będą w każdej klasie sumowane i na tej podstawie przyznawane miejsca zespołowo.
 4. W konkurencji tej biorą udział wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 11 oraz gimnazjum, począwszy od września 2018 r. do końca kwietnia 2019 r. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu rozliczania odpadów o jeden miesiąc.
 5. Do czasu rozpoczęcia zbiórki każda klasa przygotowuje we własnym zakresie pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów w swoich salach lekcyjnych.
 6. Począwszy od początku roku szkolnego, co około 2 miesiące wyznaczeni przez wychowawców klas uczniowie przynoszą zebrane baterie do wyznaczonego miejsca (Planowane są cztery zbiórki).      
 7. O ostatecznych wynikach tej rywalizacji decydować będzie liczba przyniesionych baterii przez poszczególne klasy.
 8. O przyznaniu punktów klasyfikacyjnych wliczanych do współzawodnictwa o tytuł EKOKLASY decydują ostateczne miejsca zajęte przez poszczególne klasy w tej konkurencji.
 9. Wyniki z przebiegu konkurencji w poszczególnych miesiącach będą ogłaszane na stronie internetowej szkoły (http://www.zso1.edu.pl ).
 10. Konkurencja ta odbywa się przy współpracy z firmą REMONDIS.
 11. Konkurencja kierowana jest do wszystkich chętnych uczniów klas 1-8 SP oraz klas 3 gimnazjum. Zadanie polega na ukazaniu w formie plastycznej jednej z pór roku. Każdy uczeń może przygotować 1 pracę plastyczną w dowolnej technice (format A4).
  1. Informacje dla uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w konkurencji:
   1. autorem pracy konkursowej może być wyłącznie osoba indywidualna,
   2. prace należy odpowiednio podpisać, uwzględniając: imię i nazwisko autora oraz klasę do której uczęszcza,
   3. prace przyjmowane będą przez:
 12. Kryteria i zasady oceny złożonych prac:
  1. zgodność tematyczna (od 0 do 5 punktów)
  2. jakość wykonanych prac (od 0 do 5 punktów)
  3. wybrana technika, trudność (od 0 do 5 punktów)
  4. Każda klasa, która złoży na konkurs 5 prac konkursowych otrzyma dodatkowo 20 punktów, które wliczone zostaną do klasyfikacji generalnej o tytuł EKOKLASY.
  5. Każda złożona praca bierze udział w ewidencjonowaniu punktów dla danej klasy we współzawodnictwie o tytuł „Ekoklasy”.
  6. Każda klasa typuje po jednym dwuosobowym zespole uczniów, którzy wezmą udział w turnieju wiedzy ekologicznej i zdrowotnej, organizowanym w formie testu sprawdzającego, dostosowanego do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na danym etapie edukacyjnym.
  7. Test rozwiązywany będzie zespołowo.
  8. 3)Test będzie składał się z 30 pytań, w tym z 20 pytań za 1 punkt i z 10 pytań za 2 punkty. W sumie za test zespół może uzyskać maksymalnie na konto klasy 50 punktów klasyfikacyjnych zaliczanych do współzawodnictwa o tytuł EKOKLASY.
  9. Planowany termin przeprowadzenia turnieju to marzec/kwiecień 2019 roku.
  10. Zespoły uczniów, które zajmą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zostaną wyróżnione dyplomami i nagrodami.
  11. Wyniki turnieju zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
  12. Tytuł EKOKLASY Szkoły Podstawowej nr 11 w Grudziądzu w roku szkolnym 2018/2019 otrzymają te klasy, które w podsumowaniu punktacji z 4 zadań konkursowych uzyskają w swoich kategoriach wiekowych największą ilość punktów klasyfikacyjnych.
  13. Zadania konkursowe oceniane są kryterialnie i w związku z tym nie przewiduje się odwołań od decyzji komisji konkursowej.
  14. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej.
  15. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonane za zgodą przewodniczącego komisji konkursowej.
  16. 4)Nagrody dla laureatów poszczególnych konkursów zostaną wręczone indywidualnie.

                         a) upowszechnianie wiedzy z zakresu zoologii,

         b) rozwijanie zainteresowań uczniów fauną świata,

         c) ujawnianie i rozwijanie uzdolnień uczniów,

d) rozbudzanie twórczego myślenia, potrzeby samokształcenia i doskonalenia,

               5)Test zostanie przeprowadzony w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019.

                     Dokładny termin konkursu zostanie podany minimum na 2 tygodnie przed jego

                     przeprowadzeniem, a wyniki tej konkurencji zostaną ogłoszone na stronie  

                     internetowej szkoły.

UWAGA!!!

W klasach I – III szkoły podstawowej dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uproszczonej formy konkursu (może on być w formie pisemnej lub ustnej z ograniczonym zakresem wiedzy).

Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do nauczycieli nauczania zintegrowanego.

             6)   O przyznaniu punktów klasyfikacyjnych wliczanych do współzawodnictwa

                   międzyklasowego o tytuł EKOKLASY decydują ostatecznie miejsca zajęte przez

                   poszczególne zespoły klasowe w tej konkurencji. Za zajęcie:

     - I miejsca klasa otrzymuje 50 punktów klasyfikacyjnych,

- II miejsca klasa otrzymuje 40 punktów klasyfikacyjnych,

- III miejsca klasa otrzymuje 30 punktów klasyfikacyjnych,

- IV miejsca klasa otrzymuje 20 punktów klasyfikacyjnych,

- V miejsca klasa otrzymuje 10 punktów klasyfikacyjnych.

- VI miejsce klasa otrzymuje 5 punktów klasyfikacyjnych.

             7)   Zdobywcy trzech pierwszych miejsc - w rozliczeniu indywidualnym (w

                   poszczególnych grupach wiekowych) zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami

na apelu podsumowującym rok szkolny.

 

               II. Zadanie konkursowe nr 2 – selektywna zbiórka zużytych baterii

                  

Za zajęcie:

- I miejsca klasa otrzymuje 50 punktów klasyfikacyjnych,

- II miejsca klasa otrzymuje 40 punktów klasyfikacyjnych,

- III miejsca klasa otrzymuje 30 punktów klasyfikacyjnych,

- IV miejsca klasa otrzymuje 20 punktów klasyfikacyjnych,

- V miejsca klasa otrzymuje 10 punktów klasyfikacyjnych,

- VI miejsce klasa otrzymuje 5 punktów klasyfikacyjnych

III . Zadanie konkursowe nr 3 – Konkurs plastyczny „Wiosna w przyrodzie”

   

- P. Iwonę Szymańską (klasy 1-3 SP)

- P. Anetę Tadrowską w sali 51 (klasy 4-6 SP)

- P. Adriana Woźniaka w sali 17 (klasy 7-8 SP i 3 Gim)

d) termin składania prac do 15.03.2019 r.

UWAGA: Termin składania prac może ulec zmianie!

             4)   O przyznaniu punktów klasyfikacyjnych wliczanych do współzawodnictwa

                   międzyklasowego o tytuł EKOKLASY decydują ostatecznie miejsca zajęte przez

                   poszczególne zespoły klasowe w tej konkurencji. Za zajęcie:

     - I miejsca klasa otrzymuje 50 punktów klasyfikacyjnych,

- II miejsca klasa otrzymuje 40 punktów klasyfikacyjnych,

- III miejsca klasa otrzymuje 30 punktów klasyfikacyjnych,

- IV miejsca klasa otrzymuje 20 punktów klasyfikacyjnych,

- V miejsca klasa otrzymuje 10 punktów klasyfikacyjnych.

- VI miejsce klasa otrzymuje 5 punktów klasyfikacyjnych.

       IV. Zadanie konkursowe nr 4 – „Turniej wiedzy o tematyce ekologicznej  

i zdrowotnej”

W przypadku klas młodszych (I-III szkoły podstawowej)

dopuszcza się możliwość zmiany formy przeprowadzenia tego konkursu.

 

5. Zasady ustalenia oraz termin ostatecznego ogłoszenia wyników współzawodnictwa

     klas o tytuł EKOKLASY Szkoły Podstawowej nr 11 w Grudziądzu w

     roku szkolnym 2018/2019.

            

W przypadku zebrania przez najlepsze klasy takiej samej ilości punktów klasyfikacyjnych w danej kategorii wiekowej dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowego zadania konkursowego, które zostanie ustalone, ogłoszone i przeprowadzone przez komisję konkursową.

 

Ogłoszenie wyników współzawodnictwa oraz uroczyste wręczenie Pucharu EKOKLASIE danego etapu edukacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 nastąpi na apelu podsumowującym rok szkolny.

 

 

         6. Postanowienia końcowe.

                

5) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w ilości

     przyznawanych nagród i dyplomów.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

WITOLD ZYGADLEWICZ